Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа - LUCIDE

Цел на проекта: 
Проектът се фокусира върху възможността за подсилване на педагогическия, съдържателен и функционален аспект на образованието чрез информационни и комуникационни технологии.

Кратко описание:
Съществуващите политики и практики в областта на многоезичието в Европа са изправени пред няколко големи предизвикателства, които в частност се отнасят до някои фундаментални промени, случващи се в глобалното общество на 21 век – бързо развиващата се нова икономика, безпрецедентните равнища на мобилността и силата на модерните комуникации. В тази динамична и непостоянна ситуация едно ключово предизвикателство е социалната кохезия, а друго е свързаният с нея въпрос на междукултурната комуникация, от която зависят както икономическият прогрес, така и социалната стабилност. В този контекст сегашната и бъдещата роля на многоезичния град е от особено значение. Това е така поради няколко причини: 1) Градовете са един работещ модел на бъдещето; 2) Градовете са места, където ограниченията на националните политики и на националния дискурс могат да бъдат модифицирани или преодолени; 3) Градът, като мултикултурна и многоезикова реалност, е място за многоезичието във всички негови функции – изучаване и използване – и във всички негови контексти – институционален, търговски, образователен и управленски, като по този начин дава голяма възможност да събере заедно вземащите решения на местно и национално равнище, вкл. представители на политическата власт, общностни групи, НПО, учители, родители, професионални сдружения и бизнеса. 4) Градовете се свързват с други градове и осигуряват пространство, където се създава нова реалност.
В този контекст проектът анализира реалностите на многоезичния град – в образованието, в икономиката, в гражданското общество и в културния животи предлага политики, които могат да поддържат различните реалности на многоезичния град.

Партньори:
Водещ партньор и бенефициент е Лондонското училище за икономика и политически науки. Други партньори са The Languages Company (Англия), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Община Agioi Anargyroi-Kamatero (Гърция), Universidad Complutense de Madrid, Universität Hamburg  (LIMA), Trinity College Dublin, Università di Roma „ForoItalico”, Cyprus University of Technology, Utrecht University, Telemark Educational Research (Норвегия), Grouped’études sur le Plurilinguisme Européen (Страсбург, Франция), и University of Josip Juraj Strossmayer (Хърватско), Столична община чрез Асоциация за развитие на София (АРС)

Източник на финансиране: 
Програма „Учене през целия живот” (Ключова дейност 2 – езици) на Европейската комисия

Период на изпълнение:
октомври 2010 – септември 2012 г.

WEBSITE: Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа - LUCIDE

29.01.2018