Социална мрежа за сближаване – CoNet

Цел на проекта: 
Основната цел на проекта е обмен на придобитите знания и умения за засилване на социалната сплотеност на гражданите чрез добро съседство – постигане на обществена активност, участие и интеграция в обществения живот, подобряване на образованието и трудова заетост. Ползата за Столична община от участието ѝ в проекта се изразява в мобилизиране на населението с ниска степен на образованост и в трудно икономическо положение или склонност към миграция за поемане на обществена отговорност и подобряване на социалния климат в столичния град.

Кратко описание:
Cohesion Network е проект за изграждане на международна мрежа за подобряване на сближаването при решаване на социални проблеми на принципа на добро съседство на местно ниво чрез включване на следните дейности: комплекси услуги за деца и родители; съвместно обучение за деца и родители; професионална квалификация и курсове според изискванията на пазара на труда; интегриран подход на обучение, комбинирано със спортни занимания, културни прояви, превенция на здравето, съчетано със занимания за свободното време; изработване на местен план за действие (проектна идея).
По проекта бе разработено ръководство за социално сближаване, отразяващо интегрирания подход при работа с групи в неравностойно положение – разработен в резултат на тригодишното сътрудничество между 11-те партньори по проекта CoNet. Разработен е Местен план за действие за интеграция на ромското население в район „Красна поляна” на Столична община – Усвоените добри практики на партньорите са в основата на изготвения план.

Партньори:
Водещ партньор на проекта е Берлин (Германия) в партньорство с Ливърпул (Великобритания), Во-ен-Вульон (Лион – Франция), Алба Юлия (Румъния), София (България), Брюксел (Белгия), Апелдоорн (Холандия), Забже (Полша), Малмьо (Швеция), Хихон (Испания), Палермо (Италия).
В София проектът се локализира в район „Красна поляна” с общо население около 65 000 души, от които 25 000 роми.

Програма:
URBACT II на Европейския съюз

Период на изпълнение:
юли 2008 г. – юли 2011 г.


ИЗГОТВЕНИ МАТЕРИАЛИ:

WEBSITE: urbact.eu/conet

РЪКОВОДСТВО за социална кохезия, разработено в рамките на проекта

ДИПЛЯНА

29.01.2018