Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа – EnVision 2020

Цел на проекта:
Да се стимулира формулирането и прилагането на енергийни стратегии за постигане на ефективност на местните икономики и гарантиране на устойчиво развитие в областта на експлоатацията на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Изпълнени дейности:
За всеки проектен партньор е разработена технологична карта, включваща концепции за насърчаване прилагането на енергоефективни технологии и възобновяеми енергийни източници. В рамките на проекта за Столична община е изготвено проучване на възможностите за инсталиране на фотоволтаични панели за собствени нужди в общински детски градини и идентифициране на други обекти за използване на съвременни технологии за ВЕИ. В обхвата на проучването бяха включени 247 общински детски градини, а резултатите показаха, че 96 от сградите на тези градини са подходящи за изграждане на фотоволтаични системи.
Реализирани са редица информационни кампании за ползите от енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници.
В периода 29 септември – 03 октомври 2014 г. за широката общественост, с участието на международните партньори, се проведе фестивал под надслов „Твоят град е твоята енергия”. По време на събитието в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН са организирани дни на отворените врати на различни теми за ЕЕ.
Проведени бяха серия от тематични семинари: „Финансови инструменти за финансиране на мерки за енергийна ефективности и ВЕИ в градовете от Югоизточна Европа”, „Транспорт и мобилност за по-чисти градове”, „Производство и потребление на енергия на местно ниво”, „Интегрирани енергоефективни решения и ВЕИ в сградния сектор”, „Италианският опит в инициативи и данъчни облекчения за ВЕИ и енергийна ефективност”, „Сгради с нулево потребление на енергия”,„Чисти превозни средства” и др.

Партньори:
Водещ партньор на проекта е Столична Община в партньорство с Регионална агенция за развитие Букурещ (Румъния), Община Загреб (Хърватска), Енергийна агенция в Марибор  (Словения), Община Хановер (Германия), Община Солун (Гърция), Община Фермо и Община Потенца  (Италия), Фондация за приложни изследвания и комуникации  (Бългрия) и Софийска енергийна агенция СОФЕНА, (България).

Програма:
Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”

Период на изпълнение:
декември 2012 г. – ноември 2014 г.
29.01.2018