Комплексни предизвикателства, иновативни градове – CCIC

Цел на проекта:
Проект CCIC се основава на опита на партньорите в публичната подкрепа на иновациите, както и на добрите практики на други европейски региони в подпомагането на иновациите, изследователската дейност и технологичното развитие.

Дефиниране на общ подход за местна/регионална, иновационна политика, който да позволи на местните/регионални политици да осъществяват ефективна иновационна политика за растеж, чрез планиране, реализация и мониторинг.

Идентифициране и трансфер на поне 3 добри практики на регион за пренос на знания и иновации, които да водят до планирано подобряване на показателите спрямо „Innovation Union Score board" на ЕС.

Оказване на подкрепа на иновациите и пренос на знания, чрез нови ефективни публични стимули за бърз интелигентен икономически растеж на регионите. Идентифициране и развитие, пренос на ефикасни финансови инструменти за иновации.

Разработване на регионален план за действие за подпомагане на иновационната политика, който да послужи за основа при подготовката на следващия програмен период на ЕС.

Провеждане на регионални и финална конференция за разпространение на резултатите.

Кратко описание:
Проект CCIC се фокусира върху ролята на местните власти в средно големи и големи градове в стимулиране на иновациите в съответствие с целите на стратегията Европа 2020 за икономическа модернизация и повишена конкурентноспособност. В своя стремеж да подобрят ефективността на регионалните иновационни политики всички местни власти се срещат с редица взаимосвързани предизвикателства като: публично финансиране на иновациите, местните власти като иноватори и стимулатори на иновациите, публичното отношение към иновациите, достъп до иновационна подкрепа, обществените поръчки в подкрепа на иновациите. Чрез реализацията на проекта е повишен административният капацитет и е извършено проучване на възможностите за прилагане на нови финансови инструменти в публичния сектор за стимулиране на иновациите, изследванията и технологичното развитие.

Партньори:
Водещ партньор на проекта е Столична община, а партньори са общини Бирмингам и Абърдиин (Великобритания), общини Катания, Генуа и регион Лацио (Италия), община Варшава (Полша), община Айндховен (Холандия), регион Харгита (Румъния), община Джаваскила (Финландия), Агенция за развитие Сабадел (Испания), Технологичен парк Тарту (Естония), община Гевле (Швеция) и Фондация за приложни изследвания и комуникации (България).

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 – декември 2014 г.

Website на проекта: www.ccic-project.eu

БРОШУРА

29.01.2018