Политики в областта на рециклирането на отпадъци, прилагани в страните-членки на ЕС – R4R

Цел на проекта: 
Минимизиране образуването на отпадъци на територията на държавите, членки на Европейския съюз, като се акцентира върху процеса на рециклирането им. 2 г

Кратко описание:
Проект R4R включва преглед на текущото състояние на законодателството в сектора на местно ниво и сравнение на прилаганите мерки за рециклиране във всички държави - членки на Европейския съюз. В рамките на проекта е направено сравнително обследване чрез идентифициране на външни параметри, които влияят върху образуването на отпадъци и са идентифицирани добри практики и възможности за тяхното трансфериране на територията на страните – партньори в проекта. Извършен е и обмен на опит и знания между партньорите по време на проведени медийни кампании за повишаване на публичната информираност по този въпрос.

В резултат от изпълнението на проекта е разработен механизъм за идентифициране на най-добри практики в политиките за управление рециклирането на отпадъци в Европейските региони и е подобрена връзката между публичната изследователска общност и промишлеността. Ползата за Столична община от участието й в проекта се изразява в проучването на  опита и добрите практики в Европейските градове, чрез които ще бъде подпомогнато решаването на ключови въпроси на местно ниво, свързани с рециклирането на отпадъци и повторното им използване до размера, който трябва да бъде постигнат от Държавите-членки на ЕС, съгласно член 11 от Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО). Целта е до 2020 година нивото на отпадъците (хартия, метал, пластмаса и стъкло), генерирани от домакинствата, да бъдат намалени наполовина, чрез рециклиране и повторна употреба.

Партньори:
Водещ партньор по проекта е Обсерватория за управление на отпадъците на гр. Париж, Франция. Партньорите са избрани сред публични организации, пряко участващи в планирането или в изпълнение на политиките за управление на отпадъците в съответствие с техните компетенции, а именно: Барселона (Испания), Талин (Естония), Грац (Австрия), Лимерик (Ирландия), Атина (Гърция), Лисабон (Португалия) и Оденс (Дания).

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 г. - декември 2014 г.
30.01.2018