Подобряване ефективността на политиките, прилагани от местните власти за намаляване генерирането на отпадъци на теритирията на ЕС - Pre-waste

Цел на проекта:
Повишаване ефективността на местните политики, насочени към превенция генерирането на отпадъци в градовете.

Кратко описание:
Дейностите по Проекта, извършени през 2011 г. са избор на 54 от 105-те добри практики, за които бяха дадени допълнителни пояснения как всяка една от тях се прилага на практика, какво представлява и как може да бъде прилагана на територията на другите държави или на локално ниво. Столична община избра практиката на регион Брюксел „Програма за превенция и управление на отпадъците”. Беше избран консултант - изпълнител, който изготви предпроектно проучване на трансфер и адаптиране на добрата практика на град Брюксел - на територията на гр.София, като част от Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Столична община, във връзка с изпълнение на дейностите по Компонент 4 от проекта.
Налична база данни с добри практики за намаляване образуването на отпадъци, разделно събиране, насърчаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъци и преработката им. Осигурено финансиране за провеждане на медийни кампании за повишаване на публичната информираност.

Партньори:
Регион Марке – Анкона, Италия - водещ партньор
Обсерватория за управление на отпадъците Ил-де-Франс (ORDIF) – Париж, Франция; Асоциация на Градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR +) – Брюксел, Белгия; Институт по околната среда (IBGE) -  Брюксел, Белгия; община Роше де Мар Испания; Департамент по обществено сътрудничество на окръг Илфов – Букурещ, Румъния; Община Карлскрона – Швеция; Регионално управление на твърдите отпадъци – Тампере, Финландия и Организация за управление на отпадъците „WasteServ” – Санта Венера, Малта, Столична община, България.

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2010 г. – декември 2012 г.

WEBSITE: http://www.interreg4c.eu/projects/project-details/index-project=78-improve-the-effectiveness-of-waste-prevention-policies-in-eu-territories&.html

30.01.2018