Изследователската политика за рециклиране в Европейските региони - R4R

Цел на проекта:
Проектът „R4R” цели да предложи механизъм за идентифициране на най-добри практики за управление на изследванията в рамките на Европейските региони и да подобри връзката между научните изследвания и промишлеността. Проектът е насочен към разработване на модели за трансфер на знания при управлението на изследователските политики на регионално ниво.

Кратко описание:
Международният проект “R4R - Изследователската политика за рециклиране в европейските региони” е пилотен проект за подготовка на бъдещи модели за трансфер на знания и технологии за повишаване конкурентоспособността на индустрията в европейските региони. По проекта е разработена единна методология за идентифициране, моделиране, адаптиране и трансфер на най-добри практики и е създадена платформа за сътрудничество между европейските региони с конкретен принос в управлението на изследователските политики в сектора.
Въз основа на предварително съгласувана и одобрена методология се оценяват и класират предложени от партньорите практики, като се обособяват в няколко групи по общи критерии за успех на схемите за трансфер на знания. На база на направени анализи София трансферира практиката на регион Фландрия – “Leuven R&D”.

Партньори:
Регион Стокхолм (Швеция) - водещ партньор. Каталуния (Испания), Фландрия (Белгия), Мазовия (Полша), Норд Брабант (Холандия), Словения (Словения), София (България), Венето Иновационе (Италия) и Регион Венето (Италия) на ЕС

Програма: 
Шеста Рамкова програма на Европейския съюз ІVC на ЕС

Период на изпълнение:  
декември 2007 г. - декември 2009 г.
30.01.2018