Управление на общинската собственост – Promise

Цел на проекта:
Проектът цели да окаже помощ на общинските ръководства на големите градове и области в Югоизточна Европа /ЮИЕ/ да разработят стратегии за управление на общинската собственост за ефективно ползване на публичната собственост и насърчаване на социално-икономическото градско развитие. Тази цел е особено важна за бившите планови икономики, в които общините са наследили значителни имоти. Независимо от различните условия относно публичната собственост, в страните от ЮИЕ съществуват редица основни цели, които касаят ефективни и ясни управленски системи за общинска собственост. В Столична община проектът цели актуализиране на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 г.

Кратко описание:
След направен анализ на съществуващата общинска собственост и изследване на законодателството в сферата на управлението й беше създаден и разработен единен информационен регистър и счетоводна система, чрез които общинската собственост се класифицира и се изготвят съвременни форми за управлението й.

Партньори:
Агенцията за развитие община Атина (Гърция); Община Букурещ (Румъния); Община Братислава (Словакия); Провинция Римини (Италия); Община Загреб (Република Хърватска); Община Тирана (Албания); Община Кажетина (Сърбия); Академията за икономически науки, Букурещ; Университета на Тирана (Албания); УНСС – София; Фондация институт за технологично развитие към Софийски Университет, София.

Източник на финансиране:  
Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007 – 2013 на ЕС

Период на изпълнение:
2011 –2013 г.

Изготвени материали:
PROMISE Newsletter (31 January 2011)
PROMISE PROJECT at a GLANCE

30.01.2018