София – град на многообразието

Цел на проекта:
Подкрепа на политиките на стратегия „Европа 2020” и по-активното място на регионите и градовете, както и на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 – 2015. Проектът фокусира столицата на България - София, като град с най-голяма концентрация на граждани на трети страни и най-висока степен на тяхната самоорганизация в училища, клубове, асоциации и др., както и общините, с които София граничи, обединени в Регионално сдружение на общини СО "Център". Проектът е насочен към повишаване капацитета на всички партньори от гражданското общество, местните и национални власти, социалните партньори и академичните общности на територията на Столична община и областта за изграждане на междукултурна компетентност.

Кратко описание:
Столична община и Асоциация за развитие на София изпълниха проект "София - град на многообразието" в периода май-юни 2011 г., финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави по схема BG EIF 2009/01. В подкрепа на политиките на стратегия "Европа 2020" и по-активното място на регионите и градовете, както и на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 - 2015, проектът фокусира столицата на България - София, като град с най-голяма концентрация на граждани на трети страни и най-висока степен на тяхната самоорганизация в училища, клубове, асоциации и др., както и общините, с които София граничи, обединени в Регионално сдружение на общини СО "Център".
В резултат на изпълнението на проекта е извършено проучване на провежданите обучения в областта на интеграцията на граждани на трети страни, провеждани през последните три години и създаване на база данни с обучителни ресурси, както и на потребностите от обучение сред администрацията, НПО, социални партньори, бизнес асоциации, имигранти. Заснет е  документален филм "София - град на многообразието", излъчен по БНТ. Реализирана е обучителна програма от 4 модула за 50 представители на заинтересованите страни и е издаден наръчник с добри практики и обучителна методика.

Партньори:
Белфаст (Северна Ирландия) - водещ партньор, Мадрид (Испания), Дъблин (Ирландия), Виена (Австрия) и Столична община.

Източник на финансиране: 
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Период на изпълнение:
май - юни 2011 г.
30.01.2018