Управление на туристическите дестинации София - Ниш

Цел на проекта:
Осъществяване на увеличаваща се икономическа синергия в региона и подобряване на капацитета за съвместно използване на общия регионален потенциал за увеличаване на благосъстоянието в региона чрез развиване на сътрудничество в конкретни области като културното наследство и туризма.

Анализ на състоянието на туристическите услуги в региона
Изпълнението на тази дейност имаше за цел да се получи ключова информация за текущото състояние на туристическите услуги в София и Ниш. Анализът ще проучи следното:
•  нивото и качеството на настоящите туристически услуги, предлагани в София и Ниш;
•  основните заинтересовани страни;
•  интегриране на заинтересованите страни.
Резултатите от този анализ предоставиха актуална информация относно състоянието на туристическите услуги в региона и поставиха основите за по-нататъшното развитие на последващите дейности по проекта.

Проучване на най-добрите практики в сферата на туризма
Изпълнението на това проучване предостави ключова информация за туризма в ЕС и в частност най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в управлението на туристическите дестинации София - Ниш и ще помогне за привличането на повече туристи в региона

Водещ партньор: 
Туристическа организация - Ниш

В резултат от изпълнението на проекта бяха реализиране следните задачи:  
Специализирани безплатни приложения за мобилни платформи бяха разработени в рамките на дейността. За дефинирани от потребителя дестинации и предпочитания, беше събрана информация за местата, които туристите могат да посетят. Системата изгради профил на потребителите.
В рамките на това проектно предложение беше изграден общ уеб портал, София-Ниш, който послужи за атрактивно рекламиране на дестинациите София-Ниш сред определени целеви групи.Целта на разработения уеб портал бе да предостави обща платформа за лесен достъп до обширна база данни, в съчетание с разнообразие от приложения, които да предоставят на потребителя информация от висок за него интерес.
Изграждане на уеб портал позволи създаването на иновативни инструменти, насочени към насърчаване на атрактивни туристически обекти в трансграничния регион.
Порталът има логично развитие и подобрена функционалност на услугите, предлагани от мобилния софтуер, с помощта на ресурсните възможности на съвременните уеб приложения.

Програма: 
Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия

Период на изпълнение:
януари 2013 г. -  януари 2014 г.

30.01.2018