Доброволци за Европейска заетост – VERSO

Цел на проекта:
В съответствие с Европейската стратегия за заетост и стратегията „Европа 2020”, проект VERSO си поставя за цел да подпомага местните власти при използване ресурсите на гражданското общество като устойчив източник на неформално образование и социална кохезия за увеличаване на икономическия, иновативен и конкурентен потенциал на регионите, чрез събиране, анализ и разпространение на добри практики, както и чрез разработване на инструменти за насърчаване и прилагане на политики в областта на доброволчеството и заетостта на местно ниво.
В рамките на проекта университети и регионални власти от осем различни европейски държави си поставят за цел да се покаже как доброволчеството може да подпомогне регионалните власти в усилията, които полагат в борбата с безработицата и как това може да подобри качеството на живот на милиони безработни европейци. Доброволците са неразделна част от предоставянето на обществено полезни услуги, особено за хора от уязвими социални групи. За постигане на комплексни и ефективни резултати при осъществяване на доброволческа дейност от особено значение е подкрепата на местните власти, правителствените и неправителствени организации.

Кратко описание:
VERSO е паневропейски проект в сферата на развитието и обмена на знания, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие посредством програма INTERREG IVC, която осигурява подкрепа за изграждане на мрежи и осъществяване на обмен на знания между европейските региони.

В резултат от изпълнението на проекта са създадени следните публикации: 
•   Каталог с добри европейски практики – BG и ENG;
•   Препоръки към местните власти «От доброволчество към заетост» - BG и ENG;
•   Преглед и анализ на нормативното законодателство, програми и стратегии в областта на доброволчеството в седем европейски държави – партньори по проект VERSO
•   Допълнителна информация за изпълнението на проекта и постигнатите резултати

Сайт на Проект VERSO: http://www.versonet.eu/

Партньори:
Университет Аархус, гр. Аархус (Дания), в партньорство с Администрацията на град Мидълфарт (Дания) – водещ партньор, Регион Епир (Гърция), Университет Йоанина (Гърция), Администрацията на град  Нецверк Липе (Германия), Общински съвет, град Йист Райдинг, Йоркшир (Великобритания), Автономно правителство на регион Каталуния (Испания), Автономен университет Барселона, Барселона (Испания), Общината на град Залаегерсег (Унгария), Икономически институт Будапеща (Унгария), Общината на град Куфорден (Холандия) и Столична община (България).

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение:  
януари 2012 - декември 2014 г.
30.01.2018