Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа – RAIL4SEE

Цел на проекта:
Общата цел на проекта е подобряване на управлението, услугите и организационните мерки, свързани с железопътния транспорт в Югоизточна Европа. Проектът е ориентиран към инфраструктурните иновативни решения, водещи към интегриране на градовете в транснационалните транспортни коридори, включващи 11 железопътни центъра, 11 TEN-T и паневропейски коридори.

Кратко описание:
Проект RAIL4SEE е насочен към разработване на уеб базиран инструмент, с неограничен достъп за ползване в градовете, участници в проектния консорциум. Партньорите разработват План за действие за популяризиране и повишаване използването на железопътния транспорт /трамваи и метро/. С изпълнението на тези дейности, проект RAIL4SEE допринася за пренасочване на част от пътникопотока и намаляване на броя на жителите, използващи автомобилния транспорт като превозно средство. В дългосрочен план целта е ще бъде постигнато намаляване на вредните емисии и замърсяването на околната среда, което ще осигури устойчивост на проектните резултати. Това ще се отрази в подобряване на градската среда и здравния статус на населението и ще допринесе за изпълняване на критериите на програма „Европа 2020”.  Проект RAIL4SEE повишава капацитета на работещите по него експерти чрез усвояване и прилагане на добри европейски практики в сферата на мултимодалния транспорт и популяризирането им сред европейските граждани. 

По проекта са постигнати следните резултати:

     • По Работен Пакет 3: „Пилотни инвестиционни дейности и политики за дългосрочна устойчивост” е разработено мобилно приложение Sofia Traffic с версии на български и английски език, интегриращо информация за обществения градски транспорт на територията на Столична община, което предоставя възможност на потребителите за намиране на маршрут с градски транспорт в София (Route Planner) и за ползване на допълнителна информация (намиране на най-близка спирка/гара, разписание на маршрутите, маршрутни промени и др.).

     • В рамките на Пилотна дейност 3.4.„Регионални и национални политики за дългосрочна устойчивост“ между Столична община, „Холдинг Български Държавни Железници” ЕАД, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „Център за градска мобилност” е подписано Споразумение (Меморандум за разбирателство) за сътрудничество при обвързване на железопътния с градския транспорт; създаване на интеграция на местни/градски транспортни системи, регионални транспортни системи и транснационални транспортни коридори; преодоляване на задръстванията и стесненията на транспортни участъци; намаляване на отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда; създаване на единна и интегрирана система на билетоиздаване.

     • В рамките на Работен пакет 5: „Планиране на транспортните услуги за подобряване на жп транспорта” е изготвен цялостен анализ за Република България със следните параметри: Картографиране и анализ на районите, генериращи трафик – бъдещи  тенденции и оценка; Анализ на социално-икономическите и на транспортните промени в българските региони.

     • По Пилотна дейност 5.4.„Интегриране на превозните документи между градския транспорт и БДЖ на територията на Столична община“ е изготвен анализ с цел проучване на нормативните възможности за издаване на интегрирани превозни документи, изведени са препоръки и предложения относно възможността за промяна и усъвършенстване на действащата нормативна уредба с оглед издаване и ползване на интегрирани превозни документи. Разгледан е възможен пилотен проект за създаване на интегриран документ за превоз на пътници с железопътен транспорт от гр. Перник (населено място извън територията на Столична община) и превоз с обществен градски транспорт до кв. „Дружба”, гр. София.

     • По Работен Пакет 2 „Комуникационни дейности по Проекта” и Работен Пакет 6 „Железопътни концепции, управление, изграждане на консенсус” са проведени информационно-рекламни кампании сред гражданите за представяне на резултатите от проекта. Проведени са и четири „кръгли маси“ с цел популяризиране на проекта и обратна връзка за оптимизиране на резултатите по дейностите от работните пакети.

     • Като партньор в проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” Столична община участва в ​​разработването на общи концепции за по-добра връзка между градски, регионален и международен железопътен транспорт и по-доброто им интегриране като   средство за една по-добра взаимосвързаност в Югоизточна Европа и в частност за подобряване на градската мобилност в София.

     • Членовете на работната група по проекта, експерти от направления „Транспорт и транспортни комуникации“, „Финанси и стопанска дейност“ и „Инвестиции и строителство“, представители на „Център за градска мобилност“ ЕАД и външните експерти по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” взеха участие в проведените седем международни работни срещи и пет учебни посещения, в резултат на което беше повишен административният капацитет общо на 32-ма експерта на Столична община.

WEBSITE: http://rail4see.eu/

Партньори:
Водещ партньор по проекта е Фондация „Институт за транспорт и логистика”  Болоня (Италия). Партньорите по проекта са транспортни институции, публични и държавни транспортни и неправителствени организации от Триест и Венеция (Италия); Виена (Австрия); Братислава (Словакия); Будапеща (Унгария); Атина и Солун (Гърция); Любляна (Словения); Букурещ (Румъния); Загреб (Р Хърватска); Белград (Сърбия); Столична община и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД (България).

Програма:
Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013”

Период на изпълнение:
01 януари 2012 г. – 31 декември 2014 г.

30.01.2018