Отворени градове - Отворени градове и конкурентните предимства на многообразието - OPEN Cities

Цел на проекта:
Разработване на политики и стратегии, които разглеждат въпросите на икономическата и социална интеграция на чуждите мигранти от гледна точка на ползите, с които те допринасят за „отварянето” на градовете, повишаването на конкурентоспособността и разширяването на културното им многообразие.

Конкретните цели се изразяват в:
извършване на проучвания и обмен на информация за международната миграция в градовете-партньори и дефиниране на понятието „отвореност”; последваща оценка въз основа на съгласувани индикатори; създаване на дискусионни и работни групи на местно ниво, които да оптимизират процеса на обмен на идеи и развитие на стратегии; обмен на добри практики и опит; сравнение и оценка на градовете въз основа на техния индекс за „отвореност”; подпомагане изготвянето на местни планове за действие, които да се свържат с маркетинговата стратегия и стратегията за интернационализация на градовете, включително и за привличане на квалифицирани мигранти, както и подготвяне на пилотни проекти по структурните фондове за икономическо и социално включване.

Кратко описание:
В рамките на проекта се разработват мерки и програми на европейските градове за интеграция, заетост, обучение и предприемачество с оглед подпомагане социалното включване на миграционните групи и привличане на квалифицирани мигранти. Постигнато е развитие на регионални политики в сферата на миграцията, чрез дейността на работни групи на местно ниво във всяка от страните-партньори. Извършва се обмен на идеи, концепции и дискусии между компетентни експерти в сферата на миграционните политики и практики. Проектът привлича представители на неправителствения сектор, изследователски институции и организации, представляващи бизнеса в качеството им на членове на работните групи във всяка от страните-участнички в проекта за участие в поредица от прояви, мероприятия и публични дебати, създали условия за капитализирането на ползите от многообразието на жителите и мигрантските общности и реално постигнатите резултати.
В Столична община е изготвен местен план за действие, който да се свърже с маркетингова стратегия и стратегия за интернационализация на градовете, включително и за привличане на квалифицирани мигранти, като основа за използване на различни финансови инструменти за финансиране на икономическо и социално включване на мигрантите.

Партньори:
Белфаст (Северна Ирландия)-водещ партньор, Мадрид (Испания), Дъблин (Ирландия) и Виена (Австрия).

Източник на финансиране:  
URBACT II на Европейския съюз

Период на изпълнение:
юли 2008 – юли 2011 г.

WEBSITE: http://urbact.eu/en/projects/human-capital-entrepreneurship/open-cities/homepage/

29.01.2018