Оползотворяване на добавената стойност на водата за местно и регионално развитие – Aqua-add

Цел на проекта:
Ефективно управление на водния сектор и повишаване информираността на институциите относно използването на водните ресурси с оглед постигане на устойчиво регионално и местно развитие.

Кратко описание:
Разработване на План за действие относно всички мероприятия по цялостното изпълнение на корекция на река Владайска, включвайки укрепване на мостови съоръжения, паркоустройство, изграждане на улици покрай реката, рекреационни съоръжения и велоалеи.
Разработване на инструмент (на базата на обмен на опит и добри практики с другите партньори, участващи в Проекта), който ще бъде използван за по-добро планиране на водните пространства с цел повишаване качеството на живот.
Разработване на стратегии за по-добро интегриране на водните ресурси в местното и регионално устройство, тяхното планиране и пространствено развитие, идентифициране и обмен на новаторски регионални концепции за управлението им въз основа на сътрудничество между партньорите.
Разработване и тестване на модели (специален инструмент/компютърен модел) за вземане на управленски решения, чрез които ще се идентифицират възможностите и ефектът от прилаганите мерки по отношение на използване на водните ресурси в териториалното развитие.
Извършване на обмен на опит и знания между партньорите относно възможностите за европейско финансиране на Плана за действие.

Website на проекта: http://www.aqua-add.eu

Партньори:
Водещ партньор е Община Айндховен (Холандия). Столична община е партньор по проекта в консорциум с Община Бремерхавен (Германия), Община Империя (Италия), Община Копенхаген (Дания) и Регион Лион (Франция), както и с университите в Авейро (Португалия), Дебрецен (Унгария), Хамбург (Германия) и Генуа (Италия).

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREGIVC на ЕС

Период на изпълнение:
януари 2012 – декември 2014 г.

29.01.2018