Урбанистична гъвкавост и устойчивост - TURaS

Цел на проекта:
Целта на проект „TURaS” е да разработи всестранни мерки за постигане устойчивост на градската среда, чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящите се градски условия. Предвижданите мерки и подходи обхващат всички възможни сфери на градското развитие. Основната идея на проекта е да се ограничи „стихийното” разрастване на европейските урбанистични центрове, с цел опазване на околната среда и улесняване на мобилността, както и да се подобри градското планиране, като се вземат под внимание пазарните процеси и принципите на устойчивостта.

Кратко описание:
TURaS е петгодишен проект, който развива политики, изпълними стратегии, пространствени сценарии и напътстващи инструменти за подпомагане на градовете да отговорят на належащите предизвикателства като:
•   Приспособяване към и смекчаване на климатичните промени;
•   Недостиг на природни ресурси;
•   Неустойчив градски растеж.
Проект TURaS стимулира гъвкаво управление, вземане на решения чрез сътрудничество и поведенческа промяна за подпомагане процеса на преход към градско разрастване. Партньорите по проекта проучват, демонстрират и разпространяват такива стратегии и сценарии за урбанизация, които да дадат възможност на европейските градове и техните периферни райони да изградят жизнено необходима устойчивост. TURaS представя механизми за подпомагане стремежа на местните власти и общности, бизнес средите и гражданите към по-устойчив градски живот и екологично чиста околна среда. В рамките на проекта е направена оценка на разрастването на град София и са разгледани редица елементи по градското развитие на периферните райони на града.

Партньори:
Водещ партньор: Университета на град Дъблин (Ирландия)
11 местни власти, 9 университета и 8 търговски предприятия от Дъблин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия), София и Варна - Свободен университет (България), Столична община (България)

Програма:
7-ма Рамкова програма на Европейския съюз

Период на изпълнение:
октомври 2011 г. – септември 2017 г.

WEBSITE: www.turas-cities.org

30.01.2018