Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията - MESSE

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е подкрепа за подобряване ефективността на регионалните политики за развитие на социални инициативи и предприемачество, създаващи условия за икономически растеж и подобряване качеството на живот, чрез идентифициране, анализ и разпространение на добри европейски практики в правната и данъчна област, основани на взаимодействието между публичните институции.

Кратко описание:
Проектът е насочен към проучване на съществуващите европейски програми и политики за подпомагане на социалната икономика и повишаване на публичната информираност относно моделите на социалната икономика, възможностите за намиране на работа, обучение и услуги, обслужващи личността, залегнали във всички европейски политики.

В резултат от изпълнението на проекта са създадени следните публикации:  
   • Изградена онлайн система MESSENEt за менторство на социалните предприятия - на адрес: http://www.messe-project.eu;
   • Създаден Каталог с добри европейски практики (на английски език), свързани с взаимодействието между бизнес компаниите и социалните предприятия с обществена полза;
   • Извършено проучване на стартиращи/работещи социални предприятия в България, възможности за финансиране на социалните предприятия и финансовите ресурси за общините, към 2014 г., вкл. преглед на националните мерки, свързани със социалната икономика и социалното предприемачество;
   • Създадени препоръки за развитие на предприятията от социалната икономика на територията на Столична община.

Партньори:
град Венеция, Италия; Регион Хeмпшир, Великобритания;  Регион Атика, Гърция;  Регион Андалусия, Испания; Министерство на труда, Румъния; Панонска бизнес асоциация, Унгария; Столична община, България; Източен шведски регион, Швеция; Община Хановер, Германия.

Програма:
Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС

Период на изпълнение: 
януари 2012 г. –  декември 2014 г. 
29.01.2018