ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013
Заглавие
Подобряване на регионалните политики за финансово независими и устойчиви креативни бизнес инкубатори - In Compass
Иновационни политики за активно стареене - Inn.O.V.Age
Ефективно интегриране на устойчиви енергийни политики за постигане на ниско-карбонова икономика - LEAP
Многоезичието в градските общности – интеграция и различие за Европа - LUCIDE
Среща на културите между редовете - Meeting Cultures between the Lines
Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията - MESSE
Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради - MILD HOME
Отворени градове - Отворени градове и конкурентните предимства на многообразието - OPEN Cities
Капитализиране на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS CAPITAL
Трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите за управление на мобилността - PIMMS Transfer