Назад

Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящата Покана Столична община се обръща към всички лица, имащи интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране (МБТ).
Заводът за МБТ преработва смесените битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община. В резултат на неговата работа се осъществява предварително третиране на входящите отпадъци и се отделят:
1. Рециклируеми отпадъци – предават се за рециклиране
2. RDF вторично гориво, получено от преработката на отпадъците – предава се на инсталации, притежаващи Комплексно разрешително (КР), издадено по реда на Глава Седма, раздел II от ЗООС
3. Остатъчни фракции с преобладаващ минерален състав, получени от процесите третиране на отпадъци – предназначени за оползотворяване и/или обезвреждане.
RDF фракцията се произвежда в резултат на процес на механично-биологично третиране на битови отпадъци, при което след процеса на предварително третиране и сепариране на входящия поток, върху отпадъците се осъществява процес на биосушене и стабилизиране в специализирани тунели. Впоследствие, полученият материал се сепарира и пресява за отделяне на остатъчни примеси.  Заводът за МБТ се намира на площадка „Садината”, р-н "Кремиковци". Възможностите за производство на RDF на годишна база са  до 180 000 тона.
Лицата, имащи интерес и притежаващи действащо КР с включено ползването на RDF (код 19 12 10), следва да го заявят писмено в Столична община до 30 ноември 2018 г. като отговорят на следните въпроси:
1. Наименование на лицето (физическо, юридическо и т.н.)
2. Предмет на дейност (производствено предприятие, търговска, консултантска дейност и т.н.)
3. Наличие на действащо КР с включено ползването на RDF (код 19 12 10)
4. Начини за последващо използване на произведения RDF (в производствен процес, предаване на други потребители, подлагане на последващо третиране и т.н.)
5. Условия за вземане на RDF (отбелязва се предпочетеното/-ите условие/-я от долуизброените):
5.1. От производствената площадка за RDF, „Садината”, р-н "Кремиковци", със собствен транспорт
5.2. Доставен от Столична община до място, посочено от лицето, заявило интерес, на разстояние ………км (посочва се ориентировъчното разстояние)
5.3. Срещу заплащане от страна на лицето, заявило интерес
5.4. Срещу заплащане от страна на Столична община
5.5. Без заплащане от двете страни
6. Количества RDF на година, представляващи интерес за лицето – …….т/год.
7. Предпочитания за вида на фракцията, която представлява интерес за лицето
8. Контакти за връзка с лицето, заявило интерес.
Настоящата Покана има информационен характер и цели да уведоми на най-ранен етап всички заинтересовани лица за възможностите за ползване на RDF във връзка с предстоящо провеждане на необходимата законосъобразна процедура през 2019 г.
При необходимост от допълнителни разяснения и въпроси заинтересованите лица могат да се обръщат към: инж. Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците”, e-mail: ptraykov@sofia.bg ; тел. 02/9377 403/404, факс: 02/981 10 78.

В таблицата по-долу са посочени данни за основните характеристики на произведения RDF:

 

 

Характеристики

Произведен

RDF

 

Размери на RDF

мм

0 ÷ 200

 

30 ÷ 200

 

0 ÷ 30

 

30 ÷ 50

Калорийна стойност

MJ/kg

11 ÷ 15

Влажност

тегловен %

< 20-24

-Хлор (CL)

тегловен %

до 1


Назад

Къде и как да изхвърляме ненужния текстил?

Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух. През 2018 г. Столичната община проведе различни инициативи за събиране на ненужен текстил от домакинствата, в резултат на които бяха събрани и последващо третирани общо 24.5 тона текстилни отпадъци.

От началото на 2019 г. Столичната община започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни отпадъци на територията на Столична община, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Точните локации на постоянните контейнери за текстил, можете да намерите ТУК.

Карта на местоположението и GPS координатите на контейнерите може да намерите на: https://texcycle.bg/bin-locations-list/

Какво се случва със събрания текстил?

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

 


Назад

Пунктове за изхвърляне на стари гуми от домакинствата

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми от домакинствата Столичната община напомня на гражданите да изхвърлят старите си автомобилни гуми единствено на обособените за целта места. Правилното изхвърляне на автомобилни гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух.

Старите автомобилни гуми могат да бъдат оставяни както на място – в центровете за смяна на гуми, така и на специално разкритите от Столичния инспекторат пунктове (площадки) в 13 района на Столична община. Точните адреси на площадките могат да бъдат намерени тук.


Назад

Интегрирана система за управление на отпадъците

Информация относно държавна помощ № SA 54042(2019/N) за проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, одобрена с Решение № С(2019) 8528 на Европейската комисия

Настоящата информация се публикува във връзка с изискванията на Раздел 3.2.7, параграф 104 от Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (2014/C 200/01)

С Решение № С(2019) 8528, след извършена оценка,  Европейската комисия одобри  българските планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, като отговарящи на правилата на ЕС за държавната помощ. В тази връзка Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер заявява: „Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията.“

Бъдещото съоръжение е със следните параметри:

  • Капацитет – 180 000 RDF т/ год. (22,5 т/ч.);
  • Производствен капацитет – Производствен капацитет – 55 MWt топлинна енергия и 19 MWe електроенергия, от които ще се осигурява електричество за нуждите на 30 000 домакинства и топлинна енергия за нуждите на 40 000 домакинства.

Мярката за държавна помощ е с № SA 54042(2019/N) и съгласно същата:

1. Бенефициер на помощта е „Топлофикация София“ ЕАД; голямо предприятие; код НКИД: 4030 Производство и разпределение на топлинна енергия;

2. Местоположението на бенефициера (на ниво NUTS II) е BG41 Югозападен, Столична община;

3. Вид и размер на помощта – подкрепата се състои от две отделни мерки:

  • пряка безвъзмездна помощ в размер на 90,8 милиона евро (177,6 милиона лева), финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
  • заем от ЕИБ, трансфериран от Столична община на „Топлофикация София“ ЕАД, включващ преференциална лихва, възлизаща на 2,9 милиона евро (5,8 милиона лева).

4. Органи, предоставящи помощта, са:

  • Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма „Околна среда“, Управляващ орган на ОПОС 2014-2020;
  • Столична община.

Линк към текста на Решение № С(2019) 8528: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54042

 

 

В резултат на цялостната Интегрирана система за управление на отпадъците депонирането на битовите отпадъци в Столична община намалява от 100% на 16% само за 10 години (от 2007 г.).

Повече за Интегрираната система можете да научите тук: www.sofiawastemanagement.eu


Анализ разходи-ползи, изготвен за проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

Таблици с данни


Ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“, и експлоатирани от ОП СПТО.


Назад

Обществено обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

Назад

Как и къде да изхвърляме разделно отпадъците?

Назад

Къде да изхвърлим разделно старите си електрически уреди?

Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва от „Елтехресурс” АД – гр. София и „Екобултех” АД – гр. София по предварително утвърден от Столична община годишен график. Необходима е предварителна заявка по телефона и Вашият уред (уреди) ще бъде извозен безплатно от дома Ви.

График на „Екобултех” АД за 2021 г.
График на „Елтехресурс” АД за 2021 г.

За максимално удобството е създадена възможност за организиране на предаването на уредите и в неработни дни.


„Екобултех” АД – адрес: гр. София, кв. "Бояна", ул. „Маринковица" 2Б, е-mail: frontoffice@ecobultech.comhttp://www.ecobultech.com/

Приемат заявки за райони „Красна поляна” и „Овча купел”, от понеделник до петък, на телефони: 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/441 50 58, а за събота – на телефон 0888 602 916.


„Елтехресурс” АД – гр. София 1517, бул. „Владимир Вазов” 40, ет. 2, http://eltechresource.com

Приемат заявки за всички останали райони на територията на Столична община на безплатен телефон: 0800 14 100 или на мобилни телефони: 0886 229 956, 0884 610 254 или на e-mail адрес: order@makmetal.eu


 


Назад

Къде да изхвърлим отрязаното коледно дърво след празниците?

Столична община напомня на всички, които предпочетат да украсят отрязана жива елха в дома си, след празниците да изхвърлят дървото до сивите контейнери за битови отпадъци. Специализиран превоз ще събере елхите по график и ще ги извози за рециклиране на инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“, където ще бъдат преработени и от тях ще бъде направен компост за подхранване на почвата. 
Апелираме жителите на районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, и “Овча купел“ да изхвърлят коледните си дръвчета на изградените обособени места за събиране на зелени биоразградими отпадъци от домакинствата, както следва по адреси:

1. Район "Витоша" на ул. "Беловодски път", старото обръщало на авт. № 63
2. Район "Витоша" – кв. "Симеоново" – площад "Виктория"
3. Район “Витоша“, с. Владая – ул. "Любомир Миланов Дамянов“ 
4. Район “Нови Искър“ –  ул. „Кумарица“ № 60
5. Район “Връбница“ , с. Мрамор – ул. „Васил Левски“
6. Район "Панчарево" – с. Горни Лозен, ул. "Кайгана" и ул. "Съединение" до трафопоста
7. Район "Панчарево" – с. Долни Лозен – ул. "В. Левски" и ул. "Иван Пешев" срещу № 32
8. Район “Кремиковци" – кв. „Челопечене" на ул. "Гилица"
9. Район “Кремиковци"  – с. Яна на ул. "Св. Анна"
10. Район "Овча купел" – кв. "Горна баня" до моста на Домуз дере.


Назад

Събиране на опасни отпадъци от дома

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Разположението на Мобилния събирателен пункт е съгласно Графика, утвърден от Столична община.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Предаването е безплатно. 


Най-често срещаните опасни отпадъци от дома са:

• Живак и живаксъдържащи уреди
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 

График на мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2021 г.

График на мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2020 г.
 


Назад

Транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси

 Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (направление "Архитектура и градоустройство")

Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район ''Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село'' Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци'' Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел'' Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 

Съобщение  относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата


Назад

Определени места за разделно събиране на зелени биоотпадъци по райони

ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ