Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм

Публикувано на 11.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА удължава срока за подаване на заявления за участие в обявен конкурс за:  Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за райони: “Овча купел”  и “Кремиковци”

Заявления ще се приемат до 17:00 ч. на 25.07.2019 г. (четвъртък) в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община на ул. „Московска” № 33, фронт-офис.

Всички останали условия в поканата остават непроменени.

Дата: 11.07.2019 г.П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм

             

В изпълнение на Решение № 731/25.10.2018 г. на СОС Столична община открива конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм с оглед сключване на договори за райони: “Овча купел”  и “Кремиковци”.

Минималните условия и изисквания за сключване на договор, определени с Решение № 731/25.10.2018 г. на СОС, са приложени към настоящата покана (Приложение 1).

Срокът на договора е 5 години, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община, като проект на същия е приложен към настоящата покана (Приложение 2).

Необходимите документи за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие, към което се прилагат:

- Програма за разделно събиране на отпадъци в съответствие с минималните условия и изисквания и да включва:

           План за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч.:

      а) подробно описание на елементите на системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т. ч. разчети за обхванато население по данни на ГД ГРАО на МРРБ за броя на жителите по настоящ адрес в районите, актуални към 1 януари на текущата година.

        б) предложение за брой на места за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци  по т. 2.1. от Приложение 1, брой и вид на съдовете за разделно събиране за всеки район от групата райони, както и общ обем в литри[1],  в съответствие с минималните изисквания от Приложение 1, съгласно Образец 1,  като точното местоположение ще се определи в срок до един  месец, след сключване на договор.

    в) описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване[2], както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците, за всеки район от групата райони, съобразена с големината и спецификата на района.

За вида и характеристиките на съдовете за разделно събиране и специализираните транспортни средства, които ще се използват, да се приложат съответните сертификати от производителя, преведени и на български език – при необходимост.

         г) подробен график и разчети за осигуряване на необходимия брой съдове за разделно събиране и специализирани транспортни средства, в т.ч. разчети за  предоставяне на допълнителни индивидуални съдове и/или чували на желаещи домакинства в режим на етажната собственост и фамилни жилища, осигуряващи изпълнението на условията по т. II. –„Изисквания към системата за разделно събиране на отпадъците“ към минималните изисквания от Приложение 1.

           План за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради в т.ч.:

        а) подробно описание на система за разделно събиране на отпадъци, в т. ч. предварителни разчети за обхващане на административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за всеки район от групата райони, в съответствие с изискванията от Приложение 1, съгласно Образец 2.

      б) описание на вида и техническите характеристики на цветните съдове и/или чували, които ще се доставят и предоставят за разделно събиране на отпадъци за търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради, както и специализираните транспортни средства,  които ще се  използват за тяхното обслужване. Информация за предвидената честота на извозване на отпадъците, съобразена със спецификата на обектите,  като  не се допуска възпрепятстване на организираната система за разделно събиране на отпадъците от домакинствата.

      в) подробен график и разчети за осигуряване на съдове и/или чували за осигуряване на съдове и/или чували за обхващане на търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради за всеки район от групата райони, в съответствие с изискванията от Приложение 1 към настоящата покана.

         Информация за съществуващите площадки и съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци, отговаряща на изискванията от Приложение 1 към настоящата покана.

           Количествени цели за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, като очаквани количества разделно събрани отпадъци предадени за рециклиране, за всеки район по отделно от групата райони, по години  и по видове генератори съгласно Образец 3 към настоящата покана.

           План на информационно-разяснителна кампания и информационни материали по прилагане на системата за разделно събиране, която кампания да не включва раздаване на брошури и флаери, а да е фокусирана към ефективни мерки за популяризиране на разделното събиране, предназначени за разполагане в споделена (публична) среда – вкл. отпечатване и закачане на пана, бордове, указателни табели, информационни стикери по входове на жилищни блокове, както и на обществени места, посещавани от живущите в съответния квартал (магазини, болнични заведения и т.н.).

             Предварителни финансови разчети на организиране и функциониране на системата.

            План за работа с неформалните събирачи, включващ мерки, насочени към преустановяване нерегламентирано изземване на отпадъци от съдовете за разделно събиране. Ангажиране в различни кампании и дейности за подпомагане разделното събиране и рециклиране на отпадъците.

        -   Копие от документи, с които се удостоверява изпълнение на минималните условия и изисквания за сключване на договор;

         -   Предложение с конкретни стойности за изпълнение на критериите за оценка съгласно образец 1 и 2, приложени към настоящата покана.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община до 17.00 ч. на 10.07.2019 г. на ул. „Московска” № 33, фронтофис.

Критериите и показателите за оценка с тяхната относителна тежест са Приложение към настоящата покана. (Приложение № 3)

Допълнителна информация можете да получите на тел. 029377550, лице за контакт – Ренета Ноева-Истилянова, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците“.

 

        Приложения:

        1.  Минималните условия и изисквания за сключване на договор – Приложение 1

        2.  Проект на договор –Приложение 2

        3.  Критерии и показатели за оценка с тяхната относителна тежест – Приложение № 3

   4. Описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, придобити съгласно ДБФП № DIR-592113-C0001,  в т.ч информация за разположените съдове за разделно събиране на отпадъците за домакинствата към 31.05.2018 г., за всеки район от групата райони, както и разположен обем в литри – Приложение № 4

        5.  Образци на документи:

      Образец 1 – Предложение за брой на места за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци;

     Образец 2 – Предложение с предварителни разчети за обхващане и осигуряване на съдове и/или чували за обхващане на търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради;

       Образец 3 – Количествени цели за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали,  като очаквани количества разделно събрани отпадъци предадени за рециклиране, за всеки район по отделно от групата райони, по години и по видове генератори.


[1] Информация с разположените към 31.05.2018 г. елементи от организираната система за разделно събиране е представена в Приложение 4.

[2] Информация с описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, собственост на Столична община,  придобити съгласно ДБФП № DIR-592113-C0001 е представена в Приложение 4.

03.07.2019