Столична община съобщава на всички заинтересовани лица, притежаващи необходимите документи, че могат да кандидатсват за сключване на договор за организиране на система за събиране на битови отпадъци за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


            В изпълнение на Решение № 730/25.10.2018 г. на Столичен общински съвет, с което са приети минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата и предвид изтичане на действащи договори с фирми изпълнители,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересовани лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда и отговарящи на минималните условия и изисквания, съгласно Приложение I към Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС (https://council.sofia.bg/documents/20182/658447/Pr.1-R.730.pdf/7bb3e4cd-4a38-4e83-9e74-23616132c9e3), че могат да представят документи в деловодството на Столична община, ул. "Московска“ № 33 или електронно чрез Контактния център на Столична община, като задължително се представят:

- Копия от разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.

- Кандидатът за организиране на система за разделно събиране на отпадъци следва да оферира срок, който не може да бъде по-малък от 12 месеца и повече от 36 месеца.

- Програма за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали, която ще се изпълнява като неразделна част от договора.

Програмата за разделно събиране на отпадъци трябва да е съобразена с минималните условия и изисквания (Приложение № 1 към  Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС) и задължително включва:

1. План за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали,  в т.ч.:

а) предложение за разполагане на контейнери;

б) описание на вида и техническите характеристики на контейнерите за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците. За вида и характеристиките на съдовете за разделно събиране и специализираните транспортни средства, които ще се използват, се прилагат съответните сертификати от производителя, преведени и на български език – при необходимост.

в) график и разчети за осигуряване на допълнителен брой специализирани контейнери  за разделно събиране и специализирани транспортни средства за тяхното обслужване.

2. Информация за съществуващите площадки и съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци, отговаряща на изискванията по т. 2.3 и т. 2.4. от Приложение 1 към  Решение № 730 от 25.10.2018 г. на СОС.

3. Предварителен разчет на очакваните количества разделно събрани битови отпадъци от облекла и текстилни материали (годишно).

4. План на информационно-разяснителна кампания и информационни материали по прилагане на системата за разделно събиране.

5. Предварителен финансов разчет на изграждане на система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци  като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи годишно.

Срок за подаване на документи до 09.12.2021 г., вкл.

Телефон за допълнителна информация: 02/9377479, адрес: гр. София, ул. „Париж“ № 5 – дирекция „Управление на отпадъците“ – Столична община.

03.12.2021