Решение № СО-126-ЕО/2023 на Регионална инспекция по околна среда и водите – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 - 2028 г.


С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А

С Ъ О Б Щ А В А

 

за поставено на 17.08.2023 г. РЕШЕНИЕ № СО – 126 – ЕО/2023 на Регионална инспекция по околна среда и водите – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), на основание чл. 15, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, на:

Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 – 2028 г., с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приложение: РЕШЕНИЕ № СО – 126 – ЕО/2023


21.08.2023