Условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


В изпълнение на Решение № 730/25.10.2018 г. на Столичен общински съвет, с което са приети минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за събиране на битови отпадъци на територията на Столична община за отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата и предвид изтичане на действащи договори с фирми изпълнители

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
У В Е Д О М Я В А

всички заинтересовани лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, Раздел II от Закона за опазване на околната среда и отговарящи на минималните условия и изисквания, съгласно Приложение I към Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС (https://council.sofia.bg/documents/20182/658447/Pr.1-R.730.pdf/7bb3e4cd-4a38-4e83-9e74-23616132c9e3), че могат да представят документи в деловодството на Столична община, ул. "Московска“ № 33 или електронно чрез Контактния център на Столична община, като задължително се представят:

   - Копия от разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.

   - Кандидатът за организиране на система за разделно събиране на отпадъци следва да оферира срок, който не може да бъде по-малък от 12 месеца и повече от 36 месеца.

   - Програма за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали, която ще се изпълнява като неразделна част от договора. Програмата за разделно събиране на отпадъци трябва да е съобразена с минималните условия и изисквания (Приложение № 1 към Решение № 730/25.10.2018 г. на СОС) и задължително включва:

1. План за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали, в т.ч.:

   а) предложение за разполагане на контейнери;

   б) описание на вида и техническите характеристики на контейнерите за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците. За вида и характеристиките на съдовете за разделно събиране и специализираните транспортни средства, които ще се използват, се прилагат съответните сертификати от производителя, преведени и на български език – при необходимост.

   в) график и разчети за осигуряване на допълнителен брой специализирани контейнери за разделно събиране и специализирани транспортни средства за тяхното обслужване.

2. Информация за съществуващите площадки и съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци, отговаряща на изискванията по т. 2.3. и т. 2.4. от Приложение 1 към Решение № 730 от 25.10.2018 г. на СОС.

3. Предварителен разчет на очакваните количества разделно събрани битови отпадъци от облекла и текстилни материали (годишно).

4. План на информационно-разяснителна кампания и информационни материали по прилагане на системата за разделно събиране.

5. Предварителен финансов разчет на изграждане на система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи годишно.

Срок за подаване на документи до 25.03.2022 г., вкл.

Телефон за допълнителна информация: 02/9377479, 9377550, адрес: гр. София, ул. „Париж“ № 5 – Дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“ – Столична община.

11.03.2022