Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на движими вещи – отпадъци

ПОКАНА

В изпълнение на чл. 108 от Наредбата за общинската собственост Столична община провежда търгове с явно наддаване за продажбата на общинско имущество, представляващо движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвано в инсталациите и съоръженията на Столична община. Съгласно изискванията на чл. 60, ал. З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси ежегодно Столичният общински съвет одобрява с решение поименно сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за процедурите за съответната вещ – отпадък.
Във връзка с горното, Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители и притежаващи оценителската правоспособност „оценка на търговски предприятия и вземания**, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата следните вещи – отпадъци:

• Хартия и картон
• Черни метали
• Цветни метали
• Пластмаса
• Стъкло.

Заявления, придружени с копия на документи за горепосочената оценителска правоспособност, моля да бъдат внасяни в деловодството на Столична община или електронно чрез Контактния център на Столична община, за направление "Зелена система, екология и земеползване" в срок до 30.10.2020 година.

15.10.2020