Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата общинско имущество – движими вещи


СЪОБЩЕНИЕ
 

Съгласно чл.108 от Наредбата за общинската собственост, последно изменена с Решение №339/26.05.2022 г. на Столичен общински съвет (СОС), продажбата на общинско имущество – движими вещи, образувани и/или предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвано в инсталациите и съоръженията на Столична община, се осъществява чрез публичен търг, или на стоковите борси, или публично оповестен конкурс, провеждан по реда на Глава трета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, като за неуредените въпроси се прилага Глава пета. Съгласно изискванията на чл.60, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ежегодно, СОС одобрява с решение поименно сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за процедурите за съответната вещ.

Във връзка с горното, Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители и притежаващи оценителската правоспособност „машини и съоръжения“, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за одобрената с Решение №555/21.07.2022 г. на СОС продажба на общинско имущество движими вещи, както следва:

  • рециклируеми отпадъци (хартия, картон, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали);
  • компост, получен в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“;
  • отпадъци от производствената дейност на съоръженията на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Заявления, придружени с копия на документи за горепосочената оценителска правоспособност, моля да бъдат внасяни в деловодството на Столична община, за направление „Зелена система, екология и земеползване“, в срок до 14.11.2022 г.
 

31.10.2022