Покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на вещи – отпадъци

В изпълнение на чл. 108 от Наредбата за общинската собственост Столична община провежда търгове с явно наддаване за продажбата на общинско имущество, представляващо движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, извършвано в инсталациите и съоръженията на Столична община. Съгласно изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси ежегодно Столичният общински съвет одобрява с решение поименно сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за процедурите за съответната вещ –отпадък.

Във връзка с горното, Столична община отправя покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата следните вещи – отпадъци:

  • Хартия и картон
  • Черни метали
  • Цветни метали
  • Пластмаса
  • Стъкло.

Заявления, придружени с копия на документи за оценителска правоспособност, моля да бъдат внасяни в деловодството на Столична община или електронно чрез Контактния център на Столична община (за направление „Зелена система, екология и земеползване“), в срок до 23.08.2019 година.

При необходимост от допълнителна информация, лице за контакт: Светла Балабанова – главен експерт в отдел „Подготовка, управление и контрол на договори“, дирекция „Управление на отпадъците“, e-mail: s.balabanova@sofia.bg.

14.08.2019