ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г.
 
 
За информация:
 
 
 

Одобрени проекти сесия 2021 г. съгласно Решение на Управителен съвет на СБДДС –  Протокол № 3/21.06.2021 г.

І. Одобрени проекти: 

 

ІІ. Образователни институции, които не са одобрени за финансиране поради изчерпване на финансовия ресурс

 

ІV. Предоставяне на актуализиран Финансов план съгласно одобрена сума, съгласно Решение на УС на СБДДС и предоставянето му в деловодството на СО към вх. № на подадения проект

Финансов план

 

VІ. Формуляри за Съдържателен и финансов отчет
2. ЗА 2020 ГОДИНА:

 

І. Одобрени проекти – сесия 2020 г. съгласно Протокол № 2 от 03.07.2020 г. от Управителен съвет на СБДДС

 1. Одобрени проекти на образователни институции – ПО 1
 2. Одобрени проекти на неправителствени организации – ПО 2

 

ІІ. Формуляри за отчитане на дейностите

 1. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 1
 2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 2

 


 Обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение – сесия 2020 г.:

 1. Обява за кандидатстване
 2. Насоки за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Писмо – образец
 6. Процедура
 7. Таблици за административна допустимост
 1. Таблица за оценка на ефективността


 


 

Одобрени проекти сесия 2019 г.

 

І. Одобрени проекти за финансиране – сесия 2019 г.

1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации

2. Одобрени проекти за финансиране на НПО

 

ІІ. Поради изчерпване на финансовия ресурс проектните предложения не се класират за финансиране по Програмата

 

ІІІ. Документи, необходими при отчетност:

1. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – образователни институции, районни администрации

2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – НПО

3. Информираност и публичност

4. Лого на СБДДС

На 20 септември 2019 г. от 14:00 ч., в зала 5 на Столична община се проведе Научно-практическа конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“.

На форума бяха отличени най-активните районни администрации, образователни институции, неправителствени организации, партньори и приятели.

Специален комплимент към отличените районни администрации направиха утвърдени кооперативни партньори на Столична община с особено отношение и утвърдена социална политика по отношение на безопасното движение на децата.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 
Обява на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето като участници в пътното движение за 2019 г.
 

1. Обява за кандидатстване

2. Формуляр за кандидатстване

3. Насоки за кандидатстване

4. Декларация за конфликт на интереси

5. Заявление образец – Приложение 

6. Таблица за административна проверка ПО 1 – за образователни институции, РА 

7. Таблица за административна проверка ПО 2 (НПО)

8. Таблица за оценка на проектни предложения 

9. Процедура

 Одобрени проекти – сесия 2018 г.

1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации

2. Одобрени проекти за финансиране на неправителствени организации

3. Проекти, които не се допускат  на  следващ  етап до оценка на ефективност

4. Проекти на образователни институции и районна администрация с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс

5. Формуляр за съдържателен и финансов отчет по ПО 1 (образователни институции и районни администрации)

6. Формуляр за съдържателен и финансов отчет  по ПО 2 (неправителствени организации)

7. Информация относно информираност и публичност

8. Лого на СБДДС

Годишен календарен план за 2018 г.

Отчет на дейността на СБДДС 2016 – 2018 година – презентация

"Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението” – 5 октомври 2018 г. – презентация

Снимки от инициативата: "София – европейска столица на мобилността", 16 – 22 септември 2017 г."

 


ІV Софийска научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРАВИЛНИКА НА СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ (СБДДС)