2022 ГОДИНАІ. Одобрени проекти с Решение на УС на СБДДС - сесия 2022 г. 

ІІ. Поради изчерпан финансов ресурс, проектни предложения на образователни институции и районна администрация, не са класират за финансиране

ІII. Предоставяне на актуализиран финансов план с одобрената сума и предоставянето му  в деловодството на Столична община към вх. № на подадения проект.

VІ. Формуляри за Финансов и съдържателен отчет – предоставя се в деловодството на Столична община след приключване на дейностите по проекта и не по късно от 5 декември 2022 г.


Обявяване на  сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места и неправителствени организации за 2022 г. съгласно решение на Управителен съвет на СБДДС от 28.04.2022 г.

 1. Обява за кандидатстване
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Заявление и Формуляр за кандидатстване
 4. Насоки и Правила за кандидатстване
 5. Декларация за липса на конфликт на интереси

За сведение на институциите/организациите: информацията се попълва от администрацията на Столична община

 


2021 ГОДИНА


 

 ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г.
 
 1. Обява за кандидатстване
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 4. Насоки за попълване на формуляра
 5. Декларация за конфликт на интереси
 6. Заявление по образец

Одобрени проекти сесия 2021 г. съгласно Решение на Управителен съвет на СБДДС – 
Протокол № 3/21.06.2021 г.

І. Одобрени проекти: 

ІІ. Образователни институции, които не са одобрени за финансиране поради изчерпване на финансовия ресурс

ІV. Предоставяне на актуализиран Финансов план съгласно одобрена сума, съгласно Решение на УС на СБДДС и предоставянето му в деловодството на СО към вх. № на подадения проект

Финансов план

VІ. Формуляри за Съдържателен и финансов отчет

 


2020 ГОДИНАІ. Одобрени проекти – сесия 2020 г. съгласно Протокол № 2 от 03.07.2020 г. от Управителен съвет на СБДДС

 1. Одобрени проекти на образователни институции – ПО 1
 2. Одобрени проекти на неправителствени организации – ПО 2

ІІ. Формуляри за отчитане на дейностите

 1. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 1
 2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – ПО 2


Обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение – сесия 2020 г.:

 1. Обява за кандидатстване
 2. Насоки за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Писмо – образец
 6. Процедура
 7. Таблици за административна допустимост
 1. Таблица за оценка на ефективността

 


2019 ГОДИНАОдобрени проекти сесия 2019 г.

І. Одобрени проекти за финансиране – сесия 2019 г.

 1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации
 2. Одобрени проекти за финансиране на НПО

ІІ. Поради изчерпване на финансовия ресурс проектните предложения не се класират за финансиране по Програмата

ІІІ. Документи, необходими при отчетност:

 1. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – образователни институции, районни администрации
 2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет – НПО
 3. Информираност и публичност
 4. Лого на СБДДС

На 20 септември 2019 г. от 14:00 ч., в зала 5 на Столична община се проведе Научно-практическа конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“.

На форума бяха отличени най-активните районни администрации, образователни институции, неправителствени организации, партньори и приятели.

Специален комплимент към отличените районни администрации направиха утвърдени кооперативни партньори на Столична община с особено отношение и утвърдена социална политика по отношение на безопасното движение на децата.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Обява на сесия за програмно финансиране по Програма за опазване живота и здравето като участници в пътното движение за 2019 г.

 1. Обява за кандидатстване
 2. Формуляр за кандидатстване
 3. Насоки за кандидатстване
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Заявление образец – Приложение 
 6. Таблица за административна проверка ПО 1 – за образователни институции, РА 
 7. Таблица за административна проверка ПО 2 (НПО)
 8. Таблица за оценка на проектни предложения 
 9. Процедура

 


2018 ГОДИНАОдобрени проекти – сесия 2018 г.

 1. Одобрени проекти за финансиране на образователни институции и районни администрации
 2. Одобрени проекти за финансиране на неправителствени организации
 3. Проекти, които не се допускат  на  следващ  етап до оценка на ефективност
 4. Проекти на образователни институции и районна администрация с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс
 5. Формуляр за съдържателен и финансов отчет по ПО 1 (образователни институции и районни администрации)
 6. Формуляр за съдържателен и финансов отчет  по ПО 2 (неправителствени организации)
 7. Информация относно информираност и публичност
 8. Лого на СБДДС

Годишен календарен план за 2018 г.

Отчет на дейността на СБДДС 2016 – 2018 година – презентация

"Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението” – 5 октомври 2018 г. – презентация

Снимки от инициативата: "София – европейска столица на мобилността", 16 – 22 септември 2017 г.
 

ІV Софийска научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 8 ОТ ПРАВИЛНИКА НА СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ (СБДДС)

 


2017 ГОДИНАПокана за участие в ІV-то издание на Софийска научно-практическа конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението"

Одобрени проекти за финансиране сесия м. март 2017 г.

 1. Проекти за финансиране - училища, детски градини, районни администрации, НПО
 2. Формуляр за съдържателен и финансов отчет - училища, детски градини, районни администрации
 3. Формуляр за съдържателен и финансов отчет - НПО
 4. Допустими разходи
 5. Информация относно Герб на СО и Лого на СБДДС