Заглавие Дата на публикуване
Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на движими вещи – отпадъци 15.10.2020
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 10.01.2020
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм 03.07.2019
Покана за заявяване на интерес от независими оценители, сертифицирани съгласно Закона за независимите оценители, за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата на вещи – отпадъци 14.08.2019
Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали 22.11.2018
Покана за заявяване на интерес от ползване на фракция, получена от преработката на отпадъци – RDF в Завода за механично-биологично третиране на площадка „Садината“ 21.11.2018
Условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци (от облекла и текстил) от домакинствата на територията на Столична община 08.11.2018

ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ