Столична програма "Социални иновации" 2021 година

04.01.2021

Столична програма "Социални иновации" 2020 година

06.01.2020

Столична програма "Социални иновации" 2019 година

27.12.2018

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

20.12.2016

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”

20.12.2016

Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.

20.12.2016

Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”

20.12.2016

Проект „Изкуство за социална промяна”

20.12.2016

Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

20.12.2016

Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”

20.12.2016

Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”

20.12.2016

Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

20.12.2016

Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР

20.12.2016

Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

20.12.2016

Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”

20.12.2016

Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“

20.12.2016

Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“

20.12.2016

Проект „Ателие – Млад дизайнер”

20.12.2016

Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

20.12.2016

Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

12.08.2016