Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Стартира предоставянето на услуга "Патронажна грижа" по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален компонент и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и за пълнолетни хора с увреждания, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда, и техните семейства, хора с валидно експертно решение на „Трудово-експертна лекарска комисия“, хора с хронични заболявания, които се нуждаят от продължително наблюдение и здравни грижи, както и хора след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи, и техните семейства. Патронажната услуга се предоставя от специалисти, които подпомагат хората в техните домове, в ежедневните им дейности съобразно индивидуалните потребности на всеки.

Всеки, който желае, има възможност да ползва услугата до 2 часа на ден.

За да се включите като потребител, е необходимо да се попълни Заявление (можете да го свалите от ТУК), а освен това можете да го намерите и в секция “Социална закрила”, подсекция "Програми и проекти".

Имате възможност да изпратите заявлението и необходимите документи на електрона поща: ihupp@sofia.bg (сканирани), чрез пощенски услуги, както и в деловодството на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на следния адрес: бул. "Мария-Луиза" №  88, ет. 5. Телефони за контакти: 02 8035 929, 02 8035 939.

 

   

02.04.2020