Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"
Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания» по процедура BG051PO001-7.0.01 "Без граници" - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси".
20.12.2016