Столична програма „Социални иновации“ за 2023 г.

Публикувано на 07.03.2023 г.
 


РЕШЕНИЕ

На Програмния съвет на Столична програма „Социални иновации“

Днес, 02.03.2023 г., в изпълнение на Заповед № СОА22-РД91-159/04.04.2022 г. Програмният съвет взе следното решение:

В срок до 31.01.2023 г. в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ постъпиха 19 проектни предложения за участие в Столична програма „Социални иновации“.

Дава съгласие да бъдат подкрепени 18 проектни предложения, като бъдат използвани средства и от ежегодните разходи за управление и администриране на Програмата.

Проект „Конете – лечители и приятели“ на Фондация „Можем заедно“ да не бъде финансиран. Постъпилото проектно предложение „Конете – лечители и приятели“ е идентично с финансирания проект през 2022 г. с наименование  „Децата и конете – игра, лечение, приятелство“.

Одобрява Доклад становище с окончателно класиране по низходящ ред по точки, мотиви за класиране на проекти по Столична програма „Социални иновации“ и предлага за финансиране следните класирани по низходящ ред проектни предложения:
 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  ПРОЕКТИ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД:

1.  Сдружение „Аутизъм, образование, бъдеще и възможности“ – проект „Тренировъчна програма „Позитивните родители“ – 99 т.
2.  Фондация „Рийчаут“ –  проект „Аз съм тук, за да те чуя“ – 97 т.
3.  Народно читалище „Васил Левски 1928“ – проект „Моята София“ – 93,5 т.
4.  Сдружение „Кидма Анилевич – Ашомер – България“ – проект „Българопедия“ – 90 т.
5.  Фондация „ЕМПРУУВ“ – проект „Изкуството пробужда: Розовият облак“ – 89 т.
6.  Фондация „Будителките“ – проект „Арткурс за професионално ориентиране на хора, пострадали от домашно насилие“ – 89 т.
7.   Фондация „Слънчеви пътеки“ – проект „Променяме света“ – 88 т.
8.   Фондация „Форум за устойчиво развитие Фокус“ – проект „Тихият град“ – 85,5 т.
9.   Сдружение „Тишина“ – проект „Джоката и Маги в света на приказките – дигитален жестов театър“ – 85,5 т.
10. Сдружение SOS Детски селища България  – проект „Мисия: безопасност – прилагане на Програма „Защитно поведение“ сред деца за развиване на умения за лична безопасност“ – 81 т.
11. Сдружение „Отворени обятия“ – проект „Танцова терапия за бежанци дUалност“ – 69 т.
12. Сдружение „Асоциация Аутизъм“ – проект „Порастването – по-малка неизвестност“ - 68 т.
13. Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ проект – Дигитална кампания на Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ за популяризиране на аудио-визуалното музикално творчество на жестов език под надслов да изпеем „Обичам те“ на жестов език – 68 т.
14. Фондация „Аме“ – проект „Малките стъпки могат да направят голяма разлика“ – 67,5 т.
15. Сдружение „ПравоДаря“ – проект „Зеленото Брайлово букварче“ – 67,5 т.
16. Фондация „Ела и ти“ – проект „Ориентирай се“ – 64,5 т.
17. Асоциация на родители на деца с епилепсия – проект „Стъклен свят“ – 60,5 т.
18. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ – проект „Доверие – разпознаване, реакция и превенция на домашното насилие след децата и тийнейджъри“ – 56 т.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 05.01.2023 г. стартира Столичната програма „Социални иновации“ за 2023 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв., реализиращи се в периода от датата след сключване на договорите до 25.11.2023 г. Прогнозният годишен бюджет за 2023 г. е 100 000 лв.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

В срок до 31.01.2023 г. включително кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане. Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 01.02.2023г. – 07.03.2023 г.

Цялата информация за Програма „Социални иновации“, процедурата за кандидатстване и необходимите  формуляри могат да бъдат намерени на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“ – https://www.sofia.bg/program-social-innovation

Приложение № 1 – Формуляр за проект за социални иновации
Приложение № 2 – Формуляр за бюджет
Приложение № 3 – График на дейностите
Приложение № 4 – Декларация за липса на задължения към осигурителни фондове
Приложение № 5 – Декларация  за съдимост
Приложение № 6 – Декларация за липса на финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства
Приложение № 7 – Декларация за достоверност
Приложение № 8 – Декларация за участие
Приложение № 9 – Декларация за авторски права
Приложение № 10 – Проект на договор
Приложение № 11 – Финансова част от отчет по договор
Приложение № 12 – Формуляр за съдържателен отчет
Процедура

05.01.2023