Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.

Проектът има за цел да подобри ефективността на политиките за регионално развитие за икономически растеж и качеството на социалните предприемачи в Европа. Партньорите в консорциума, независимо от съществуващите различия в правната рамка и успешни модели за социално предприемачество, се обединяват  в изпълнението на проект MESSE за да обменят опит, методи и инструменти за засилване на сътрудничеството между икономическите субекти при стимулиране на нова, устойчива и отговорна култура на предприемачество в Европа.

20.12.2016