Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на обща стойност на допустимите разходи 9 758 867, 24 лв. за изграждане на 13 Центрове за настаняване от семеен тип и 3 Защитени жилища.

(За 13 ЦНСТ – СМР в размер 6 371 150,40 лв., за оборудване и обзавеждане – 532 589,94 лв.; за 3 Защитени жилища – СМР в размер 588 972,91 лв., за оборудване и обзавеждане – 85 223,89 лв.).

Основната цел на схемата е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

20.12.2016