Столична програма "Социални иновации" 2020 година

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 06.01.2020 г. стартира Столичната програма „Социални иновации“ за 2020 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв., реализиращи се в периода 16.03.2020 г. – 16.11.2020 г. Прогнозният годишен бюджет за 2020 г. е 100 000 лв.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

В срок до 05.02.2020 г. включително кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане. Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 06.02.2020 – 06.03.2020 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Цялата информация за Програмата, процедурата за кандидатстване и необходимите  формуляри могат да бъдат намерени на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“ – https://www.sofia.bg/program-social-innovation


Информация за процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри:

 • Процедура за кандидатстване по Столична програма „Социални иновации“ (изтегли)
 • Приложение № 1: Формуляр за проект за социални иновации (изтегли)
 • Приложение № 2: Формуляр за бюджет (изтегли)
 • Приложение № 3: График на дейностите (изтегли)
 • Приложение № 4: Декларация за липса на задължения към осигурителни фондове (изтегли)
 • Приложение № 5: Декларация за липса/наличие на влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството (изтегли)
 • Приложение № 6: Декларация за липса/наличие на установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства (изтегли)
 • Приложение № 7: Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация (изтегли)
 • Приложение № 8: Декларация за информираност и съгласие за участие (изтегли)
 • Приложение № 9: Декларация за уредени авторски и сродни права (изтегли)
 • Приложение № 10: Проект на договор (изтегли)
 • Приложение № 11: Финансова част от отчет по договор (изтегли)
 • Приложение № 12: Формуляр за съдържателен отчет (изтегли)

   

Съгласно Решение  от 04.03.2020 г. на Програмен съвет на Столична програма „Социални иновации”, назначен със Заповед № СОА18-РД91-410/02.11.2018 г., изм. със Заповед № СОА19-РД91-123/02.04.2019 г., изм. със Заповед № СОА20-РД91-3/03.01.2020 г. на кмета на Столична община се извърши класиране на постъпилите проектни предложения, както следва:

 

I. Финансиране на следните класирани по низходящ ред проектни предложения за участие в  Столична програма „Социални иновации“ в изпълнение на раздел I от  Годишен план-график за 2020 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации” – Приложение към Решение № 54 по Протокол № 5/30.12.2019 г. на Столичен общински съвет и Решение от 04.03.2020 г. на Програмен съвет на Столична програма „Социални иновации”:

 1. Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ 
  Проект „Адаптирани книжки на Брайл за незрящите, изучаващи английски език“ – 99,0 точки

 2. Фондация „Детето и фолклора“
  Проект „В добра глава, сто ръце (образователна игра – помагало за работа в мултиетническа среда и социално приобщаване)“ – 98,5 точки

 3. Сдружение „Асоциация Аутизъм“
  Проект „Да се замесим със света около нас“ – 97,0 точки

 4. Фондация „Мийтинг Пойнтс“ 
  Проект Deaf Chef – 96,5 точки

 5. Сдружение „Ерасмус Стюдънт нетурк – България“
  Проект „Студенти помагат на студенти – достъпно образование за млади хора с увреждания“ – 95,5 точки

 6. Фондация „Мини Арт“
  Проект „Социален цирк 2020“ – 95,0 точки

 7. Сдружение „Зонта Интернешинъл Клуб Света София“ 
  Проект „План Z“ – 94,0 точки

 8. Асоциация „Форум” 
  Проект Информационно-образователни модули „Музикално пътешествие за запознаване с музиката, музикалните инструменти и културата на страните от Европа и Америка“ – за деца и/или младежи с и без увреждания, настанени в ЦНСТДМ на територията на Столична община – 93,5 точки

 9. Фондация „Ела и Ти“
  Проект „Отвъд границите“ – 92,5 точки

 10. Народно младежко читалище „Георги Минчев – 2001“
  Проект „Две поколения на пътешествие – в тайните на кулинарията и интернет“ – 92,0 точки

 11. Фондация „Здраве и социално развитие“
  Проект „Играй с мен във "Филиповци" – модел за междусекторно сътрудничество, подкрепа на ранното детско развитие и изравняване на образователни неравенства в ромска общност“ – 90,0 точки

 12. Сдружение „СК Бегач“
  Проект „Спортно доброволчество за млади хора в неравностойно положение“ – 90,0 точки

 13. Фондация „АМЕ“
  Проект „Когато думите не стигат“ – 89,0 точки

 14. Фондация „ФотоФабрика“
  Проект „Фотография и бокс срещу насилие“ – 89,0 точки

 15. Народно читалище „Васил Левски 1928“
  Проект „Дай 5“ – 89,0 точки

 16. Фондация „Конкордия България“
  Проект „Празник на общностите „Заедно“ – 89,0 точки

 17. Сдружение „Тишина“
  Проект „Социална онлайн телевизия БГ Свят” – 87,5 точки

 18. Фондация „Рийчаут“
  Проект „Летни истории с коне“ – 87,0 точки

 19. Народно читалище „Свети Георги Победоносец 1999 г.“
  Проект „Детският свят и силата на музиката“ – 86,0 точки

 20. Фондация „Светът на Мария“
  Проект „Да поговорим за социалните услуги“ – 83,0 точки

II. Класиране по низходящ ред по точки на следните проектни предложения по Столична програма „Социални иновации“, които няма да бъдат финансирани в изпълнение на раздел I от  Годишен план-график за 2020 г. за дейността на  Столична програма „Социални иновации” – Приложение към Решение № 54 по Протокол № 5/30.12.2019 г. на Столичен общински съвет и Решение от 04.03.2020 г. на Програмен съвет на Столична програма „Социални иновации”:

 1. Фондация „РеАрт“
  Проект „Стъпка напред: иновативен модел за разпознаване и превенция на домашното насилие“ – 82,0 точки

 2. Сдружение „Младежки институт за европейско развитие и интеграция“
  Проект „Аудио София – Подкаст за българска история“ – 81,5 точки

 3. Сдружение „Зона семейство“
  Проект „По-добре със семейството – модел за подкрепа на работата с родители в резидентни услуги“ – 81,0 точки

 4. Сдружение „Карпе дием“
  Проект „Млади предприемачи“  – 79,5 точки

 5. Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“
  Проект „Да избереш да разбереш“ – 79,5 точки

 6. Сдружение „Местенцето“
  Проект „Действителница“ – 79,0 точки

 7. Фондация „Тръст за социална алтернатива“
  Проект „Активиране на социални кръгове за по-добро майчино и детско здраве“ – 77,5 точки

 8. Сдружение „Каритас София“
  Проект „Искам да съм защитен“ – 76,0 точки

 9. Народно читалище „Мургаш – 1929“
  Проект „Библиотеката по-близо до всички“ – 75,0 точки

 10. Гражданско сдружение „Алцхаймер България“
  Проект „Да надбягаме деменцията заедно“ – 75,0 точки

 11. Сдружение „Детски футболен клуб – децата от квартала”
  Проект „Талант или Порок – Избираш ти!“ – 74,5 точки

 12. Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение
  Проект „Медитацията – иновативен подход за работа с ученици в мултикултурна среда“ – 73,0 точки

 13. Народно читалище „Хармония 1990“
  Проект „Техники за управление на комуникацията и подобряване на сътрудничеството в училищна среда с малцинствени групи“ – 71,0 точки

 14. СНЦ  „Асоциация родители“
  Проект „Виртуалният свят и влиянието му върху детското здраве“ – 65,5 точки

 15. Сдружение „Европейски проекти в България“
  Проект „Мост към поколенията” – 65,0 точки

 16. Народно читалище „Стоянка Соколова 1999“
  Проект „Психологическо консултиране и мотивиране на безработни лица от уязвими групи“ – 64,5 точки

 17. Сдружение на жителите на село Бусманци
  Проект „Историята на Бусманци“ – 63,5 точки

 18. Фондация „Слънчеви пътеки“
  Проект „Как да бъдем по-добри“ – 62,0 точки

 19. Сдружение „Да прегърнем дете“
  Проект Център „Да прегърнем дете“ – 62,0 точки

 20. „Си Ви Ес – България (Сдружение за доброволчески труд – България)”
  Проект „Приятели на бежанците“ – 60,5 точки

 21. Народно читалище „Елит – център за ромска култура – 2002“
  Проект „Образовано бебе“ – 54,0 точки

 22. Сдружение „Арабски комитет за интегриране в България“
  Проект „Мотивирани за устойчивост и промяна“ – 52,5 точки

 23. Фондация „Лъч – 1“
  Проект „Финансиране на общи анестезии на хора над 18 години с психични заболявания с постоянен адрес град София, които са с идентифицирана потребност от дентално лечение под обща анестезия“ – 52,5 точки

 24. Фондация „Хестия“
  Проект „Кариерна стъпка напред за учениците от 5 – 7 клас“ – 51,0 точки

 25. Сдружение УН при 65. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  Проект „Чрез изкуство към прогрес в учебния процес“ – 42,5 точки

 26. Фондация „Образователно равенство – аутизъм – България“
  Проект „Изграждане на уебсайт на Фондация „Образователно равенство – аутизъм – България“ – 42,0 точки

 27. Фондация „Добрите дела Волонтайм“
  Проект „Моето училище“ – 40,0 точки

 28. Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“
  Проект „Сборникъ оживява“ – 34,5 т. 

06.01.2020