Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.

Проектът се фокусира върху ролята на местните власти за подобряване ефективността на политиките за регионално развитие за осигуряване на независим живот на възрастните чрез стимулиране на иновациите в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020” за икономическа модернизация и повишена конкурентоспособност. Целта на проекта е, след идентифициране нуждите на възрастните хора, да обедини усилията на ключови играчи от различни сектори за разработване и прилагане на интелигентни технологии в сектора.

20.12.2016