Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

Стойност на цялата схема - 14 989 455 лв., процедура BG051PO001-5.2.11 – от м. 09.2011 г. до 31.10.2013 г. След удължаване на срока, проектът ще приключи на 31.10.2015г. за предоставяне на услугата (до 30.11.2015г. за отчитане на местно (общинско) ниво и до 31.12.2015г. за отчитане на централно ниво). Партньори на Столична община по проекта са Фондация „За Нашите Деца” и Сдружение „Институт по социални дейности и практики”, с които има сключени Споразумения за сътрудничество.

Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за децата, а именно приемни семейства, като временна мярка за престой в семейна среда, до момента на предпримане на реинтеграция, осиновяване или друа мярка на закрила.

От стартиране на проекта през месец декември 2011 г. до април 2015 г. в Столична община са постъпили 67 заявления от кандидати за приемни родители, от които 10 утвърдени кандидати за доброволна приемна грижа и 48 утвърдени кандидати – за професионална приемна грижа.   За съжаление има и отказали се  приемни семейства.

С цел преодоляване на част от проблемите при предоставянето на социалната услуга, повишаване мотивацията на хората в гр.София да станат приемни семейства, както и подкрепа на  вече утвърдени такива, по предложение на кмета на Столична община осигурява следния пакет от услуги: всяко приемно семейство получава по една безплатна карта за пътуване в градския транспорт; в Общинските болници, в които има педиатрични отделения могат да бъдат извършвани безплатни първични прегледи на приемните деца 24 часа в денонощието; детето, настанено в приемно семейство се ползва предимство при приемане в ясла или детска градина; при необходимост приемните семейства се ползват от Наредбата асистент за независимо детство, ако настаненото приемно дете е с увреждане, за което отделно да получават възнаграждение.

20.12.2016