Столична програма "Социални иновации" 2021 година

Публикувано на 09.03.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ
На Програмният съвет на Столична програма „Социални иновации“

Днес 02.03.2021 г. в изпълнение на Заповед № СОА18-РД01-410/02.11.2018 г., изм. със Заповед № С0А20-РД91-123/02.04.2019 г., изм. със Заповед № С0А20-РД91-3/03.01.2020 г., изм. със Заповед № С0А20-РД91-355/09.10.2020 г., изм. със Заповед № С0А20-РД91-435/25.11.2020 г. на кмета на Столична община, взе следното решение:
В срок до 05.02.2021 г. в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ постъпиха 22 проектни предложения за участие в Столична програма „Социални иновации“.
Одобрява Доклад становище с окончателно класиране по низходящ ред по точки, мотиви за класиране на проекти по Столична програма „Социални иновации“ и предлага за финансиране следните  класирани по низходящ ред проектни предложения:

КЛАСИРАНЕ (МЯСТО)     КАНДИДАТ/ ПРОЕКТ        КРАЙНА ОЦЕНКА (средноаритметично на двамата оценители)   
1. Фондация „ Кидма Анилевич – Ашомер – България“  Проект: „Светът през игра“ – 102

2. Фондация „Яника“ Проект: „Сто жеста с добавена реалност“ – 101,5

3. Фондация „В помощ на лица с проблеми в развитието“ Проект: „Внедряване на танцово-дигиталната терапия в корекционното въздействие при деца и младежи със специални потребности и/или разстройства от аутистичния спектър“ – 101,5

4. Фондация „Бъдеще перфектно“ Проект: „Първична превенция на домашно насилие чрез разработка на чатбот за дискретна и защитена комуникация“ – 100

5. Народно читалище ”Васил Левски 1928” Проект: „Малки музиканти“ – 95,5

6. Фондация „Конкордия България“  Проект: „Социалът говори“ – 94,5

7. Сдружение „Тишина“  Проект: „Детство в дигитален свят“ – 94

8. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ Проект: „Изграждане на център за информация, обучения и демонстрации по темите свързани с малките хора“ – 94

9. Сдружение „Зонта Интернешънъл Клуб Света София“ Проект: „ ПЛАН Z“ – 92,5

10. Фондация „Светът на Мария“ Проект: „Пилотиране на подкрепа за придобиване на трудови умения в професионалната среда на обучителен и трудов център „Надежда“ – 92

11. Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ Проект: „Довери се“ – 91,5

12. Фондация „Ела и ти“ Проект: „Приключения без граници – към реки и водопади“ – 87

13. Сдружение „Федерация адаптивна физическа активност Балкани и Черноморска област“ Проект: „Малкият театър в големия град“ – 86

14. Фондация „Слънчеви пътеки“ Проект: „Дървото на доброто“ – 85,5

15. Народно младежко читалище „Георги Минчев – 2001“ Проект: „Заедно да запазим спомените и да създадем нови“ – 85,5

16. Фондация „Аме“ Проект: „Петте сетива“ – 83

17. Сдружение „Център за учене чрез преживяване“ Проект: „Заедно можем повече“ – 81

18. Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ Проект: „Дигитален внук“ – 69,5

19. Фондация „Артиш“ Проект: „Ръка за ръка, музика и деца“ – 64,5

Програмният съвет одобри класирането по низходящ ред на точките на следните проекти по Столична програма „Социални иновации“, които няма да бъдат финансирани:
КЛАСИРАНЕ (МЯСТО)     КАНДИДАТ/ ПРОЕКТ        КРАЙНА ОЦЕНКА (средноаритметично на двамата оценители)
20. Сдружение „Студенти в действие“ Проект: „Студентски читални“ – 62

21. Сдружение „Образование за всеки“  Проект: „Арт убежище по време на криза“ – 60,5

22. Фондация „Детето и фолклора“ Проект: „Приказки от България/Приказното богатство на етносите в България в аудио формат“ – 56

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 06.01.2021 г. стартира Столичната програма „Социални иновации“ за 2021 г. Програмата цели подобряването на качеството на живот, социалното включване на уязвимите групи като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални иновации с активното участие на гражданското общество.

Програмата предоставя финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична стойност до 5 000 лв., реализиращи се в периода 16.03.2021 г. – 16.11.2021 г. Прогнозният годишен бюджет за 2021 г. е 100 000 лв.

Един кандидат има право да кандидатства само с един проект.

За проекти за социални иновации се приемат дейности, насочени към създаването, прилагането или реализирането на нови за Столична община идеи или процеси, които адресират потребности на уязвими групи и са значими за социалната политика на общината. За нови идеи се приемат практики и модели, които се прилагат за първи път на територията на Столична община.

Със средствата по Програмата не се подкрепя стопанска дейност.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища със седалище на територията на Столична община. Недопустими кандидати са синдикални организации, политически партии, вероизповедания, организации с общинско или държавно участие, търговски дружества и кооперации; ЮЛНЦ, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; които се намират в ликвидация; които имат парични задължения към държавата или към Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; чиито членове на управителните и контролните органи – физически лица, са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани; които са с установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства.

В срок до 05.02.2021 г. включително кандидатите могат да подават проектни предложения по образец на хартиен и електронен носител в запечатан плик в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Предложения, получени след крайния срок, не подлежат на разглеждане. Оценяването и класирането на проектите ще се извърши в периода 08.02.2021 – 09.03.2021 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор.

Цялата информация за Програмата, процедурата за кандидатстване и необходимите  формуляри могат да бъдат намерени на интернет портала на Столична община, секция „Социална закрила“, Програма „Социални иновации“ – https://www.sofia.bg/program-social-innovation.


Информация за процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри:

Процедура за кандидатстване по Столична програма „Социални иновации“ (изтегли)
Приложение № 1: Формуляр за проект за социални иновации (изтегли)
Приложение № 2: Формуляр за бюджет (изтегли)
Приложение № 3: График на дейностите (изтегли)
Приложение № 4: Декларация за липса на задължения към осигурителни фондове (изтегли)
Приложение № 5: Декларация за липса/наличие на влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството (изтегли)
Приложение № 6: Декларация за липса/наличие на установени финансови злоупотреби с държавни, общински и европейски финансови средства (изтегли)
Приложение № 7: Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация (изтегли)
Приложение № 8: Декларация за информираност и съгласие за участие (изтегли)
Приложение № 9: Декларация за уредени авторски и сродни права (изтегли)
Приложение № 10: Проект на договор (изтегли)
Приложение № 11: Финансова част от отчет по договор (изтегли)
Приложение № 12: Формуляр за съдържателен отчет (изтегли)

04.01.2021