Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Столична община реализира проект „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи 2 Преходни жилища и 1 „Защитено жилище“ в Столична община“  - Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който се осъществява групирането на децата и младежите в новоизградените услуги и се планира тяхното разкриване. Проектът стартира на 01 август 2014 г. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.11.2015 г. Стойността е в размер на 2 177 956,50 лв.

На територията на Столична община са изградени най-голям брой социални услуги – 13 Центрове за настаняване от семеен тип, 9 от които за деца с увреждания и 4 за деца без увреждания, 2 Преходни жилища и 1 Защитено жилище.

Центровете за настаняване от семеен тип са разположени в районите „Красна поляна”, „Люлин” „Подуяне”, „Овча купел”,„Сердика”, „Надежда”,  „Връбница”. 2 броя Преходни жилища има в район „Овча купел” и 1 брой Защитено жилище - в район «Искър».

Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца, настанени в институции, чрез развитие на резидентни форми на услуги в общността в Столична община. Социалните услуги ще бъдат разкривани поетапно като след разкриването им ще бъдат закрити ДДУИ „Дъга”, ДДЛРГ „Асен Златаров”, ДДЛРГ – кв. Драгалевци, ДДЛРГ „П.Р.Славейков” на територията на Столична община.

От м. април 2015г. стартира разкриването на ЦНСТ. Към м. май 2014 г. реално работят 4 ЦНСТ. До 30.11.2015 г. следва да бъдат разкрити още 9 Центъра за деца и младежи с и без увреждания, две Преходни жилища и 1 Защитено жилище.

За целия проект предстои да бъдат настанени 180 деца и младежи с и без увреждания от специализирани институции и 26 деца от общността.

20.12.2016