Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15-0008-СО001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще”, КОМПОНЕНТ 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години», бюджетна линия BG051PO001-5.2.15. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 595 351,68 лева, а срокът за изпълнение е от 1 септември 2014 г. до 31 октомври 2015 г. След провеждане на конкурс бе избрана неправителствената организация – Фондация „За нашите деца”, която е партньор на Столична община по проекта.

Целите на проекта „Шанс за щастливо бъдеще“ е деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България, чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата, въвеждане на иновативни подходи и услуги за деинституционализация на децата и развитие на екипа за тяхното прилагане и изграждане и функциониране на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Столична община.

От месец януари 2015 г. по Проекта са разкрити и функционират - Семейно-консултативен център; Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0 до 7 години и  Център за майчино и детско здраве.

20.12.2016