СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


 

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:
 

 1. За райони: " Банкя, Витоша, Връбница, Изгрев, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Младост,   Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика и Слатина". Приложен ГРАФИК, актуален към 26.10.2021 г. ТУК.
 2. За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК.
 3. За райони: „Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски" и "Триадица“. Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК.
 4. За район: "Панчарево". Приложен ГРАФИК, актуален към 23.09.2021 г. ТУК.

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ:

      1. За райони: "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Красна поляна", "Кремиковци", "Овча купел", "Панчарево" и "Сердика". Приложен ГРАФИК, актуален към 09.11.2021 г. ТУК.
      2. За район: "Банкя". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
      3. За райони: "Витоша", "Лозенец", "Младост", "Триадица". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
      4. За райони: "Панчарево" и "Студентски". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.
      5. За райони: "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Нови Искър", "Овча купел", "Подуяне", "Сердика". Приложен ГРАФИК, актуален към 30.09.2021 г. ТУК.

Уведомяваме Ви, че демонтажът на старите отоплителни устройства ще се осъществява по график, непосредствено преди монтажа на новите отоплителни устройства от изпълнител „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, с който Столична община има сключен договор с предмет: „Демонтаж и предаване за последващо третиране на заменяните отоплителни устройства на дърва и въглища“. 

* Графиците за останалите кандидати по обявените списъци (за първите 7 договора) ще бъдат публикувани периодично.


СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДСТОЯЩ СТАРТ НА ДОСТАВКИТЕ И МОНТАЖА НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

 

В ход са дейностите по изготвянето на предварителни графици за предстоящите монтажи на уредите на пелети и на природен газ, за което се осъществяват контакти с домакинствата.

 

След проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за вътрешен конкурентен избор в рамките на сключени Рамкови споразумения предстои сключването на първите 7 договора с избрани изпълнители за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите отоплителни уреди – 3 договора за доставка на уреди на пелети и 4 договора за доставка на уреди на природен газ.

Изпълнителите ще доставят и монтират новите уреди по списъци, поетапно и паралелно на територията на Столична община.

СПИСЪЦИ с кандидатите, в чиито имоти ще се извършват доставките по първите 7 договора:

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:

 1. За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен списък ТУК.
 2. За райони:  "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Триадица". Приложен списък ТУК.
 3. За район: "Панчарево". Приложен списък ТУК.

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ:

 1. За район: "Банкя". Приложен списък ТУК.
 2. За райони: "Витоша", "Лозенец", "Младост", "Триадица". Приложен списък ТУК.
 3. За райони: "Панчарево" и "Студентски". Приложен списък ТУК.
 4. За райони: "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Нови Искър", "Овча купел", "Подуяне", "Сердика". Приложен списък ТУК.

Междувременно се провеждат процедури по реда на ЗОП за сключването на нови договори – за доставка на уреди на газ и пелети, с които ще бъдат обхванати и останалите одобрени кандидати.

СПИСЪЦИТЕ с кандидатите за предстоящите монтажи своевременно ще бъдат публикувани след приключване на процедурите за избор на изпълнители.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО – КЛИМАТИЦИ:

Предстои сключването и на Рамково споразумение за доставка и монтаж на уреди на електричество – климатици,  с класираните участници след изтичане на срока за обжалване.

СПИСЪЦИТЕ с кандидатите за доставка и монтаж на климатиците своевременно ще бъдат публикувани след приключване на процедурите за избор на изпълнители.

 

Проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.


 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства:

 • Район „Възраждане“; Район „Изгрев“; Район „Искър“; Район „Оборище“; Район „Средец“; Район „Илинден“; Район „Студентски“; Район „Триадица“. За повече информация ТУК.
 • Район „Красно село”. За повече информация ТУК.
 • Район „Люлин”. За повече информация ТУК.
 • Район „Банкя”. За повече информация ТУК.
 • Район „Витоша”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево“ – Бистрица, Пасарел и Кокаляне. За повече информация ТУК.
 • Район „Лозенец”. За повече информация ТУК.
 • Район „Младост”. За повече информация ТУК.
 • Район „Връбница”. За повече информация ТУК.
 • Район „Панчарево” – Железница, Плана, Панчарево, Лозен и Герман. За повече информация ТУК.
 • Район „Надежда”. За повече информация ТУК.
 • Район „Подуяне”. За повече информация ТУК.
 • Район „Слатина”. За повече информация ТУК.
 • Район „Овча купел”. За повече информация ТУК.
 • Район „Нови Искър”. За повече информация ТУК.
 • Район „Красна поляна”. За повече информация ТУК.
 • Район „Сердика”. За повече информация ТУК.
 • Район „Кремиковци”. За повече информация ТУК.


* Графикът за подписване на договорите за отделните райони се изготвя и публикува поетапно


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление:

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 #МислиЧисто

 

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България


 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”
Бенефициент: Столична община
Наименование: Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 
Регистрационен № на процедурата: BG16M10P002-5.003
Обща стойност на проекта:
Кохезионен фонд:
Национално съфинансиране:
44 307 919,73 лв.
37 661 731,78 лв.
  6 646 187,95 лв.
Място на изпълнение на проекта: Територия на Столична община
Продължителност: 54 месеца

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България

НОВИНИ
Заглавие Дата на публикуване
Графици за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на новите отоплителни устройства 20.10.2021
Столична община проведе открита процедура за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства 29.06.2021
Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства 24.03.2021
Възползвайте се от възможността да замените старите си печки за нови екологични отоплителни уреди! 16.03.2021
Столична община обяви втората покана за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства 13.01.2021
Столична община обяви процедурата за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства 13.01.2021
Удължава се срокът за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати 02.11.2020
Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка 08.10.2020
Столична община сменя безплатно старите печки на 5000 софиянци 21.09.2020
Удължава се крайният срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки 20.08.2020