Столична община обяви процедурата за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства

Столична община обяви процедурата за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Република България.

Процедура № 00087-2021-0001 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ, на електричество и радиатори по 3 обособени позиции“ е отворена за участие от 04.01.2021 г. 

Обособена позиция № 1: Климатици за битово отопление;
Обособена позиция № 2: Отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори;
Обособена позиция № 3: Отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори. 

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 01.02.2021 г. 

За повече информация: https://app.eop.bg/today/97054

13.01.2021