Столична община проведе открита процедура за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства

Столична община проведе открита процедура за избор на изпълнители за доставката на новите отоплителни устройства по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Република България.

В изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, се проведе открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ, на електричество и радиатори по 3 обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление; Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори; Обособена позиция № 3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори.

С Решение № D5665642/23.04.2021 г. на Възложителя за определяне на изпълнител приключи етапът на оценка на подадените оферти от потенциални изпълнители по проведената открита процедура за сключване на Рамково споразумение.

На 23.06.2021 г. се сключи Рамково споразумение за обособена позиция № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори с първите пет класирани, както следва:

1. „НЕС – Нови енергийни системи“ ООД;

2. „ИНЖЕНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ – България 2021“ ДЗЗД, състоящо се от „Еста Технолоджис“ ООД, „Актив Билд“ ООД, „Марели Системс“ ЕООД;

3. ДЗЗД „Консорциум ЕВРОТОП“, състоящо се от „Евробау Инженеринг Груп“ ЕООД и „Топлик“ ЕООД ;

4. „Авто Груп“ ДЗЗД, състоящо се от „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД и „Крипто Груп“ ЕООД;

5.“Климатроник“ ЕООД.

На 23.06.2021 г. се сключи Рамково споразумение за обособена позиция № 3: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори, както следва:

1. ДЗЗД „Консорциум ЕВРОТОП“, състоящо се от „Евробау Инженеринг Груп“ ЕООД и „Топлик“ ЕООД ;

2. „Карана“ ООД;

3. „Овергаз Директ“ ООД;

4. „Еър Лукс Системи“ ЕООД;

5.“Климатроник“ ЕООД.

В ход е процедура за провеждане на вътрешен конкурентен избор на изпълнители за изпълнение на дейностите за доставка и монтаж на устройствата на пелети и природен газ за районите на територията на Столична община чрез отправяне на писмена покана до всички изпълнители, с които са подписани рамковите споразумения.

Решението за класиране за Обособена позиция № 1 – доставка и монтаж на климатици за битово отопление се обжалва и предстои разглеждане на жалбата от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Столична община ще предприеме действия след произнасяне на компетентния орган.

29.06.2021