Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ – 17.05.2023 г.

 

 

Прессъобщение


Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Столична община Ви кани на Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р. България.

           

Събитието ще се състои на 17.05.2023г. (сряда) от 10:00 до 11:30 ч., в зала 1 на Столична община, ул. "Париж" № 1, гр. София.

В рамките на събитието ще бъде представен напредъка по изпълнението на проекта, както и приноса на ЕС. С наличния финансов ресурс се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.

Основната цел на проекта е чрез извеждане от експлоатация на старите отоплителни уреди на дърва и въглища и замяната им с нови екологични начини на отопление да се намалят емисиите на фини прахови частици и да се подобри качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 303 839,69 лв., от които 37 658 263,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.

16.05.2023