Провеждане на информационен ден по проекта – 27.04.2022 г

 

 

 

Прессъобщение – покана

Столична община подменя отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

            Столична община Ви кани на информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.           

            Събитието ще се състои на 27.04.2022 г. (сряда) от 10:00 до 11:30 ч., в зала 1 на Столична община, ул. "Париж" № 1, гр. София.

            В рамките на събитието ще бъде представен напредъкът по изпълнението на проекта, както и приносът на ЕС. С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.                           

            Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 303 839,69 лв., от които 37 658 263,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.

26.04.2022