Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
 

Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Процедура № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Дейностите по проекта са част от мерките, заложени в „Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година“.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 307 919,73 лв., от които 37 661 731,77 лв. европейско и 6 646 187,96 лв. национално съфинансиране. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на домакинства на твърдо гориво (дърва и въглища):

 с друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн;

− с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или  газоразпределителна мрежа.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Провеждане на разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво;
  • Провеждане на проучване сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства;
  • Изготвяне на екологични, икономически и социални анализи, в резултат на които ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по райони/квартали при прилагане на различни варианти за отопление с оглед приноса към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10;
  • Извършване на обследване на място в обектите/домакинствата, което цели набиране на актуални технически параметри за подмяна на устройствата за отопление;
  • Подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) на 15 000 домакинства;
  • и други.
04.04.2019