13 038 нови екологични отоплителни уреда са доставени, монтирани и въведени в експлоатация на 7 056 домакинства

Изпълнението на проекта цели намаляване на фините прахови частици и подобряване качеството на въздуха

Столичната община успешно реализира дейностите по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“. В резултат на извършените инвестиционни мерки по проекта, са доставени, монтирани и въведени в експлоатация 13 038 броя нови екологични отоплителни уреда на 7 056 домакинства. Новите уреди са 3 214 отоплителни устройства на пелети, 301 отоплителни устройства на природен газ и 9 523 бр. климатици, както и 6 003 радиатори. Демонтирани и изведени от експлоатация са общо 7 607 стари отоплителни уреда на дърва и въглища.

Продължава доставката и монтажа на отоплителни уреди, като трябва да бъдат монтирани близо 1 000 уреда.

Проектът се осъществи на два етапа. Първият етап, който беше подготвителен, приключи на 31.05.2021 г. В този етап се изпълниха дейности като: проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, обследване на място с посещения в домакинствата, изготвяне на анализи и проучвания, включително маркетингови проучвания, организиране и провеждане на разяснителна кампания, подготовка на документацията за обществените поръчки, както и изготвяне на цялостната визия за прилагане на инвестиционните мерки през Втория етап. През този етап бяха проведени над 50 информационни срещи с гражданите, във всички 24 района на Столичната община.

Вторият етап стартира на 16.06.2021 г. В него започна изпълнението на същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителните устройства. Подготвителните дейности за Втория етап започнаха още през Първия етап на проекта, когато беше отворена и първата покана за кандидатстване на гражданите. Втората покана беше активна до 31.05.2023 г.
Срокът за изпълнение на инвестиционните мерки по проекта беше удължен до 31.12.2023 г., със споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020“ и Столична община, респективно и дейностите, свързани с демонтаж на старите отоплителни уреди и монтажа на новите отоплителни устройства.

Изпълнението на мерките по проекта и подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични алтернативи цели намаляване на емисиите от фини прахови частици от битово отопление, с което ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е на обща стойност 44 303 839,69 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които Европейско финансиране чрез Кохезионния фонд – 37 658 26,73 лв. и национално съфинансиране – 6 645 575,96 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Република България. Дейностите по проекта са част от мерките, заложени в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г“.

Актуална информация може да намерите на: www.sofia.bg/opos и на тел: 02/9377- 327.

04.12.2023