Експерти, технически лица на Столична община, започнаха посещения с цел консултация в помощ на домакинствата


Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“ и обявеното на 20.05.2020 г. начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта Ви уведомявам  за следното:

Експерти, технически лица, започнаха посещения в домакинствата бенефициенти по проекта. По време на посещенията всеки експерт се идентифицира с карта (пластика) издадена от Столична община.

Обследването на място се извършва, както следва:

1. Обследване на място сред лицата,  подали предварителни заявления за намерение за участие в проекта през 2019 г. и в последствие участвали в проучването на нагласите на населението, извършено по телефон, чрез попълване на въпросници.

2. Обследване на място сред лицата, които вече са подали формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи в съответната районна администрация след 20.05.2020 г.

Обследването на място е с цел консултация в помощ на домакинствата. Ще се попълнят технически карти/чек листи, като експертите ще:

   а. разговарят с представител на домакинството;

  б. осъществят физически огледи на сградата, на жилището и на използваните отоплителни устройства на твърдо гориво, за установяване на техническите параметри и валидиране приложимостта на заявения вид алтернативно отопление.

При обследването на място на домакинствата, които все още не са подали документи за кандидатстване, ще се предоставят формуляри за кандидатстване, както и ще се консултират във връзка с попълването им.

 

03.08.2020