Обратно Покана за участие в конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм

Публикувано на 11.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА удължава срока за подаване на заявления за участие в обявен конкурс за:  Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за райони: “Овча купел”  и “Кремиковци”

Заявления ще се приемат до 17:00 ч. на 25.07.2019 г. (четвъртък) в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община на ул. „Московска” № 33, фронт-офис.

Всички останали условия в поканата остават непроменени.

Дата: 11.07.2019 г.П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм

             

В изпълнение на Решение № 731/25.10.2018 г. на СОС Столична община открива конкурс за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм с оглед сключване на договори за райони: “Овча купел”  и “Кремиковци”.

Минималните условия и изисквания за сключване на договор, определени с Решение № 731/25.10.2018 г. на СОС, са приложени към настоящата покана (Приложение 1).

Срокът на договора е 5 години, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община, като проект на същия е приложен към настоящата покана (Приложение 2).

Необходимите документи за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие, към което се прилагат:

- Програма за разделно събиране на отпадъци в съответствие с минималните условия и изисквания и да включва:

           План за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч.:

      а) подробно описание на елементите на системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т. ч. разчети за обхванато население по данни на ГД ГРАО на МРРБ за броя на жителите по настоящ адрес в районите, актуални към 1 януари на текущата година.

        б) предложение за брой на места за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци  по т. 2.1. от Приложение 1, брой и вид на съдовете за разделно събиране за всеки район от групата райони, както и общ обем в литри[1],  в съответствие с минималните изисквания от Приложение 1, съгласно Образец 1,  като точното местоположение ще се определи в срок до един  месец, след сключване на договор.

    в) описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване[2], както и информация за предвидената честота (за месец) на извозване на отпадъците, за всеки район от групата райони, съобразена с големината и спецификата на района.

За вида и характеристиките на съдовете за разделно събиране и специализираните транспортни средства, които ще се използват, да се приложат съответните сертификати от производителя, преведени и на български език – при необходимост.

         г) подробен график и разчети за осигуряване на необходимия брой съдове за разделно събиране и специализирани транспортни средства, в т.ч. разчети за  предоставяне на допълнителни индивидуални съдове и/или чували на желаещи домакинства в режим на етажната собственост и фамилни жилища, осигуряващи изпълнението на условията по т. II. –„Изисквания към системата за разделно събиране на отпадъците“ към минималните изисквания от Приложение 1.

           План за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради в т.ч.:

        а) подробно описание на система за разделно събиране на отпадъци, в т. ч. предварителни разчети за обхващане на административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за всеки район от групата райони, в съответствие с изискванията от Приложение 1, съгласно Образец 2.

      б) описание на вида и техническите характеристики на цветните съдове и/или чували, които ще се доставят и предоставят за разделно събиране на отпадъци за търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради, както и специализираните транспортни средства,  които ще се  използват за тяхното обслужване. Информация за предвидената честота на извозване на отпадъците, съобразена със спецификата на обектите,  като  не се допуска възпрепятстване на организираната система за разделно събиране на отпадъците от домакинствата.

      в) подробен график и разчети за осигуряване на съдове и/или чували за осигуряване на съдове и/или чували за обхващане на търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради за всеки район от групата райони, в съответствие с изискванията от Приложение 1 към настоящата покана.

         Информация за съществуващите площадки и съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране на разделно събраните отпадъци, отговаряща на изискванията от Приложение 1 към настоящата покана.

           Количествени цели за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, като очаквани количества разделно събрани отпадъци предадени за рециклиране, за всеки район по отделно от групата райони, по години  и по видове генератори съгласно Образец 3 към настоящата покана.

           План на информационно-разяснителна кампания и информационни материали по прилагане на системата за разделно събиране, която кампания да не включва раздаване на брошури и флаери, а да е фокусирана към ефективни мерки за популяризиране на разделното събиране, предназначени за разполагане в споделена (публична) среда – вкл. отпечатване и закачане на пана, бордове, указателни табели, информационни стикери по входове на жилищни блокове, както и на обществени места, посещавани от живущите в съответния квартал (магазини, болнични заведения и т.н.).

             Предварителни финансови разчети на организиране и функциониране на системата.

            План за работа с неформалните събирачи, включващ мерки, насочени към преустановяване нерегламентирано изземване на отпадъци от съдовете за разделно събиране. Ангажиране в различни кампании и дейности за подпомагане разделното събиране и рециклиране на отпадъците.

        -   Копие от документи, с които се удостоверява изпълнение на минималните условия и изисквания за сключване на договор;

         -   Предложение с конкретни стойности за изпълнение на критериите за оценка съгласно образец 1 и 2, приложени към настоящата покана.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община до 17.00 ч. на 10.07.2019 г. на ул. „Московска” № 33, фронтофис.

Критериите и показателите за оценка с тяхната относителна тежест са Приложение към настоящата покана. (Приложение № 3)

Допълнителна информация можете да получите на тел. 029377550, лице за контакт – Ренета Ноева-Истилянова, главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците“.

 

        Приложения:

        1.  Минималните условия и изисквания за сключване на договор – Приложение 1

        2.  Проект на договор –Приложение 2

        3.  Критерии и показатели за оценка с тяхната относителна тежест – Приложение № 3

   4. Описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и използваните специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, придобити съгласно ДБФП № DIR-592113-C0001,  в т.ч информация за разположените съдове за разделно събиране на отпадъците за домакинствата към 31.05.2018 г., за всеки район от групата райони, както и разположен обем в литри – Приложение № 4

        5.  Образци на документи:

      Образец 1 – Предложение за брой на места за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци;

     Образец 2 – Предложение с предварителни разчети за обхващане и осигуряване на съдове и/или чували за обхващане на търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради;

       Образец 3 – Количествени цели за разделно събиране на  отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали,  като очаквани количества разделно събрани отпадъци предадени за рециклиране, за всеки район по отделно от групата райони, по години и по видове генератори.


[1] Информация с разположените към 31.05.2018 г. елементи от организираната система за разделно събиране е представена в Приложение 4.

[2] Информация с описание на вида и техническите характеристики на съдовете за разделно събиране и специализирани транспортни средства за тяхното обслужване, собственост на Столична община,  придобити съгласно ДБФП № DIR-592113-C0001 е представена в Приложение 4.


 

Информация относно държавна помощ № SA 54042(2019/N) за проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“, одобрена с Решение № С(2019) 8528 на Европейската комисия

Настоящата информация се публикува във връзка с изискванията на Раздел 3.2.7, параграф 104 от Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (2014/C 200/01)

С Решение № С(2019) 8528, след извършена оценка,  Европейската комисия одобри  българските планове за подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, като отговарящи на правилата на ЕС за държавната помощ. В тази връзка Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер заявява: „Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията.“

Бъдещото съоръжение е със следните параметри:

  • Капацитет – 180 000 RDF т/ год. (22,5 т/ч.);
  • Производствен капацитет – Производствен капацитет – 55 MWt топлинна енергия и 19 MWe електроенергия, от които ще се осигурява електричество за нуждите на 30 000 домакинства и топлинна енергия за нуждите на 40 000 домакинства.

Мярката за държавна помощ е с № SA 54042(2019/N) и съгласно същата:

1. Бенефициер на помощта е „Топлофикация София“ ЕАД; голямо предприятие; код НКИД: 4030 Производство и разпределение на топлинна енергия;

2. Местоположението на бенефициера (на ниво NUTS II) е BG41 Югозападен, Столична община;

3. Вид и размер на помощта – подкрепата се състои от две отделни мерки:

  • пряка безвъзмездна помощ в размер на 90,8 милиона евро (177,6 милиона лева), финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
  • заем от ЕИБ, трансфериран от Столична община на „Топлофикация София“ ЕАД, включващ преференциална лихва, възлизаща на 2,9 милиона евро (5,8 милиона лева).

4. Органи, предоставящи помощта, са:

  • Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма „Околна среда“, Управляващ орган на ОПОС 2014-2020;
  • Столична община.

Линк към текста на Решение № С(2019) 8528: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54042

 

 

В резултат на цялостната Интегрирана система за управление на отпадъците депонирането на битовите отпадъци в Столична община намалява от 100% на 16% само за 10 години (от 2007 г.).

Повече за Интегрираната система можете да научите тук: www.sofiawastemanagement.eu


Анализ разходи-ползи, изготвен за проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

Таблици с данни


Ред за посещения от учебни заведения и външни организации на инсталациите и съоръженията, разположени на площадка „Садината“ и площадка „Хан Богров“, и експлоатирани от ОП СПТО.

Къде да изхвърлим разделно старите си електрически уреди?

Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва от „Елтехресурс” АД – гр. София и „Екобултех” АД – гр. София по предварително утвърден от Столична община годишен график. Необходима е предварителна заявка по телефона и Вашият уред (уреди) ще бъде извозен безплатно от дома Ви.

График на „Екобултех” АД за 2021 г.
График на „Елтехресурс” АД за 2021 г.

За максимално удобството е създадена възможност за организиране на предаването на уредите и в неработни дни.


„Екобултех” АД – адрес: гр. София, кв. "Бояна", ул. „Маринковица" 2Б, е-mail: frontoffice@ecobultech.comhttp://www.ecobultech.com/

Приемат заявки за райони „Красна поляна” и „Овча купел”, от понеделник до петък, на телефони: 02/441 50 56, 02/441 50 57, 02/441 50 58, а за събота – на телефон 0888 602 916.


„Елтехресурс” АД – гр. София 1517, бул. „Владимир Вазов” 40, ет. 2, http://eltechresource.com

Приемат заявки за всички останали райони на територията на Столична община на безплатен телефон: 0800 14 100 или на мобилни телефони: 0886 229 956, 0884 610 254 или на e-mail адрес: order@makmetal.eu


Къде и как да изхвърляме ненужния текстил?

Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух. През 2018 г. Столичната община проведе различни инициативи за събиране на ненужен текстил от домакинствата, в резултат на които бяха събрани и последващо третирани общо 24,5 тона текстилни отпадъци.

От началото на 2019 г. Столичната община започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни отпадъци на територията на Столична община, които не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях.

Карта на местоположението и GPS координатите на контейнерите може да намерите на: http://artshc.org/binsmap/

Какво се случва със събрания текстил?

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Събиране на опасни отпадъци от дома

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Разположението на Мобилния събирателен пункт е съгласно Графика, утвърден от Столична община.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Предаването е безплатно. 


Най-често срещаните опасни отпадъци от дома са:

• Живак и живаксъдържащи уреди
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 

График на мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2023 г.

Транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и земни маси

Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (направление "Архитектура и градоустройство")

Район ''Банкя'' Район ''Искър'' Район ''Младост'' Район ''Подуяне''
Район ''Витоша'' Район ''Красна поляна'' Район ''Надежда'' Район ''Сердика''
Район ''Връбница'' Район ''Красно село'' Район ''Нови Искър'' Район ''Слатина''
Район ''Възраждане'' Район ''Кремиковци'' Район ''Оборище'' Район ''Средец''
Район ''Изгрев'' Район ''Лозенец'' Район ''Овча купел'' Район ''Студентски''
Район ''Илинден'' Район ''Люлин'' Район ''Панчарево'' Район ''Триадица''

 

Съобщение  относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г.

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата

— 4 Елементи на страница
Показване на 1 - 4 от 9 резултата.