Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.О Б Я В А

 

Столична община Ви уведомява, че стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., от която могат да се възползват следните лица:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно, и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Предоставяните дейности ще бъдат безплатни за потребителите.

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги на територията на Столична община, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на следните телефони за контакт в зависимост от адреса, на който живее:

За район:

Телефони за контакт:

"Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Искър", "Красна поляна" и "Нови Искър"

02/ 803 59 12 – Адрияна Илова

02/ 803 59 01 – Боряна Стоянова

 

"Красно село"

 

02/895 11 03; 0884 005 393

0882 301 162

"Младост"

 

02/ 906 76 14 – Калина Шейнова

02/906 76 72 – Марина Савова

"Средец"

 

0885 326 269 – Теодора Крачанова

"Оборище"

 

0882 471 179 – Савина Пейчева

02/ 815 76 41 – Илона Илиева

 

"Изгрев"

 

02/ 970 10 63 – Милена Милошева

"Възраждане"

 

02/ 980 46 60 – София Мелева

02/ 981 43 64 и 02/ 987 07 94 – Гергана Килифарева

"Надежда"

 

02 495 11 72 – Михаела Ганчева

"Витоша"

 

0887 002 877 – Мирела Константинова

"Овча купел"

 

0884 804 740

"Триадица"

 

0888 773 025 – Анна Радева

"Панчарево"

 

0882 541 653 – Даниела Христова

0889 402 532 – Мария-Софи Стайкова

 

Услугите се предоставят след попълване на заявление-декларация по образец от кандидата, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и Решение на комисията за оценка на потребностите.

Приложение: Заявление-декларация по образец.


Столична програма „Социални иновации“ за 2023 г.

05.01.2023

Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.

20.12.2016

Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”

20.12.2016

Проект „Изкуство за социална промяна”

20.12.2016

Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

20.12.2016

Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”

20.12.2016

Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”

20.12.2016

Проект „Ателие – Млад дизайнер”

20.12.2016

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

20.12.2016

Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“

20.12.2016

Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“

20.12.2016

Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”

20.12.2016

Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

20.12.2016

Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

20.12.2016

Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР

20.12.2016

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

20.12.2016

Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”

20.12.2016

Столична програма "Социални иновации" 2021 година

04.01.2021

Столична програма "Социални иновации" 2020 година

06.01.2020

Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

12.08.2016

Столична програма "Социални иновации" 2019 година

27.12.2018